ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΡΓΑΣΙΑ – Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων εξήντα (360) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Διευθύνσεων Ανακύκλωσης & Διαχείρι- σης Αστικών Απορριμμάτων και Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων (Τμ. Ηλεκτροφωτισμού) του Δή- μου μας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμούς ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

00-ΕΡΓΑΣΙΑ-EGRG0003

 • 2 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 8 μήνες
 • 2 ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 8 μήνες
 • 63 ΔΕ Οδηγών φορτηγών οχημάτων καθαριότητας (Διπλώματος Γ’ & Ε’ κατηγορίας) 8 μήνες
 • 7 ΔΕ Οδηγών φορτηγών οχημάτων καθαριότητας (Διπλώματος Δ’ κατηγορίας) 8 μήνες
 • 3 ΔΕ Οδηγών φορτηγών οχημάτων (Τμ. Ηλεκτροφωτισμού) (Διπλώματος Γ’ κατηγορίας) 8 μήνες
 • 4 ΔΕ Χειριστών γερανοφόρων μηχανημάτων 8 μήνες
 • 5 ΔΕ Χειριστών ανυψωτικών καλαθοφόρων μηχανημάτων (Τμ. Ηλεκτροφωτισμού) 8 μήνες
 • 8 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίτων 8 μήνες
 • 4 ΔΕ Τεχνιτών Δομικών Έργων 8 μήνες
 • 2 ΔΕ Τεχνιτών Σιδεράδων 8 μήνες
 • 4 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Βαρέων Οχημάτων (με εμπειρία) 8 μήνες
 • 4 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Βαρέων Οχημάτων 8 μήνες
 • 1 ΔΕ Τεχνιτών ελαστικών 8 μήνες
 • 1 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών Β’πτυχίου 8 μήνες
 • 1 ΔΕ Οξυγονοκολλητών 8 μήνες
 • 245 ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας 8 μήνες
 • 4 ΥΕ Εργατών/τριών Έργων (Τμ. Ηλεκτροφωτισμού) 8 μήνες

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την
υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ.
Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ 54640, Θεσσαλονίκη , Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και
Διαδικασιών Προσωπικού (υπόψη κας Βλαχιώτη Βασιλικής ).

Σημειώνεται ότι , το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής , ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313317128 ,
2313317139 , 2313317137, 2313317116 , 2313317666.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΠΕ, ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και
αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ ή ΥΕ επιτρέπεται
μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν
επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην
περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα
αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής
της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη
εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ανωτέρω προθεσμία
λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης καθώς και τα σχετικά
έντυπα υποβολής των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Θεσσαλονίκης
( www. thessaloniki.gr), ενώ τα έντυπα των αιτήσεων μπορούν επίσης να αναζητηθούν ηλεκτρονικά : α)
στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ)· β) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου
μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική
σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής:
Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ).

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

1) ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 4/2015
2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)
3) ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ3
4) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
5) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ
6) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
7) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

 


 

[quote]Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ[/quote]