Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ογδόντα εννέα (89) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εδρεύει στην Αθήνα, για την υλοποίηση της δράσης «Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου» στο εθνικό πρόγραμμα του ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με τίτλο «Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου» στον Ειδικό Στόχο 1 (Νο1) «Υποδοχή/Άσυλο» του Εθνικού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α & ΠΙΝΑΚΑ Α1), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικό

θέσης

ΥπηρεσίαΤόπος ΑπασχόλησηςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικό

ς

θέσης

ΥπηρεσίαΤόπος ΑπασχόλησηςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
101ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Το προσωπικό θα κατανεμηθεί στις περιοχές Αθήνα, Άλιμο και Αμυγδαλέζα ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες)ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών ΣπουδώνΑπό την υπογραφή της σύμβασης για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης*63
102

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών ΣπουδώνΑπό την υπογραφή της σύμβασης για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης*3
103ΑΚΑ ΦΥΛΑΚΙΟΥΦΥΛΑΚΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών)Από την υπογραφή της σύμβασης για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης*2
104

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών)Από την υπογραφή της σύμβασης για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης*3
105

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΣΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών)Από την υπογραφή της σύμβασης για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης*2
106

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΤΡΑΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών)Από την υπογραφή της σύμβασης για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης*1
107

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΣΥΛΟΥ

ΑΘΗΝΑ

ΠΕ

ΔιοικητικούΟικονομικού (Οικονομικού)

Από την υπογραφή της σύμβασης για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης*10
108ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΗΝΑΠΕ ΨυχολογίαςΑπό την υπογραφή της σύμβασης για 12 μήνες με δυνατότητα1
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικό

ς

θέσης

ΥπηρεσίαΤόπος ΑπασχόλησηςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥανανέωσης ή παράτασης*
109

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΣΥΛΟΥ

ΑΘΗΝΑΠΕ Επικοινωνίας & ΜΜΕΑπό την υπογραφή της σ ύ μ βασης για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης*1
110

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΣΥΛΟΥ

ΑΘΗΝΑΤΕ Πληροφορικής (Hardware)Από την υπογραφή της σύμβασης για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης*3

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα και ώρες 09:00 με 13:00 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Μαρίας Σουλιώτη, με την ένδειξη για την ΣΟΧ5/2016, (τηλ. επικοινωνίας: 210-6988582, 210-6988583).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της Υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Αθηναίων, Αλίμου, Αχαρνών, Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Ξάνθης, Κορίνθου και Πατρέων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη
εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση,· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα- Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ,· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής:
Έντυπα- Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook για να μη χάνετε καμία ευκαιρία εργασίας. Κλικάρετε ΕΔΩ

πηγή

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ:

Η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης αγγελιών (Neuvoo)


Κλίκαρε για θέσεις εργασίας στην περιοχή σου
ΑΤΤΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ –ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ –ΗΠΕΙΡΟΣΘΕΣΣΑΛΙΑ –ΣΤΕΡΕΑ-ΕΛΛΑΔΑ – ΚΡΗΤΗ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ –  ΘΡΑΚΗ –ΚΕΡΚΥΡΑ –ΙΟΝΙΟ –ΚΥΚΛΑΔΕΣ –ΡΟΔΟΣ –ΑΙΓΑΙΟ – ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Δείτε άρθρα σχετικά με:
ΟΑΕΔ – ΑΣΕΠ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ