ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ – Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα τριών (63) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα διάρκειας οκτώ (08) μηνών

00-ERGASIA-ΕΡΓΑΣΙΑ-1002

Κωδικός
θέσης
ΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός
ατόμων
101
ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων
(Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
8 μήνες 9
102 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων
(Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
8 μήνες 9
103 ΥΕ Συνοδοί Απορριμματοφόρων8 μήνες35
104ΥΕ Εργατών-τριών καθαριότητας8 μήνες10

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2015 Δήμος Ωραιοκάστρου, Κομνηνών 76, Τ.Κ. 57013 Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την, στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κ. Ανανιάδου Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2313304020) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης, δηλαδή έως και την 23/10/2015.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Προκειμένου για την απόδειξη της πολυτεκνίας απαιτείται απαραιτήτως η προσκόμιση:
1) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αρμόδιας αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) και
2) πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/24.12.2014/τ.Α).

Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα αναγνωρίζεται το αντίστοιχο κριτήριο πολυτεκνίας.

[quote]Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ[/quote]