ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2015 ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

00-ERGASIA-ΕΡΓΑΣΙΑ-1003

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη συνολικά δυο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (ηλεκτροφωτισμού) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας – Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, και πιο συγκεκριμένα:

  • 1  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕ
  • 1  ΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΔΕ


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Π. Γρηγορίου Ε΄ 12 – Τ.Κ. 561 23 – Αμπελόκηποι, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Αλεξίου Χαρίλαου (τηλ. επικοινωνίας: 2313 313684 – 5 – 6 – 7). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι :
από την 29η Οκτωβρίου 2015 έως και την 09η Νοεμβρίου 2015, ώρες 08.00 έως 14.00

Ανακοίνωση…

Παράρτημα…

Αίτηση…

Υπεύθυνη δήλωση…

Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ