00-ΕΡΓΑΣΙΑ-EGRG0001A

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ – Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Παύλου Μελά Ν. Θεσ/νικης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

001

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

ΙΘΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα κολύμβηση

Τρεις (3) μήνες

Τέσσερις (4)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

001

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ειδικότητας κολύμβησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να συνυποβάλλουν τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) , καθώς επίσης φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση και όσα από τα έγγραφα της επόμενης ενότητας διαθέτουν.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Παύλου Μελά, Λαγκαδά 221, ΤΚ 56430 Σταυρούπολη Νομού Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Αθλητισμού-Πολιτισμού, υπόψη κας Παρασκευής Ζάββα (τηλ. επικοινωνίας 2313302960, -961, -916). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει το Σάββατο 30/5/2015 και διαρκεί μέχρι και την Δευτέρα 8/6/2015

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Υ.Δ.

κατεβάστε την ανακοίνωση

κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση

κατεβάστε την αίτηση