ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΙΝΔΟΣ – Ο ∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (8 ΜΗΝΕΣ), συνολικά εβδοµήντα (70) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου ∆έλτα, που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης

00-ΕΡΓΑΣΙΑ-EGRG0001G

1 ΤΕ Μηχανολόγος Οχηµάτων
2 ∆Ε Χειριστές αγροτικού ελκυστήρα
3 ∆Ε Τεχνίτες οχηµάτων
3 ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρων (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
3 ∆Ε Οδηγών φορτηγών (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
2 ∆Ε Χειριστής Ανυψωτικού Μηχανήµατος (καλαθοφόρου)
2 ∆Ε Χειριστής Ελαστικοφόρου Εκσκαφέα Φορτωτή (τύπου JCB)
2 ∆Ε Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι
22 ΥΕ Εργατών/τριών Γενικών καθηκόντων
30 ΥΕ Εργατών/τριών καθαριότητας

ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ 8ΜΗΝΕΣ

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια
αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην
ακόλουθη διεύθυνση: ∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ, Νικ. Πλαστήρα 13, Τ.Κ. 574 00, Σίνδος (τηλ.
επικοινωνίας 2313300502 και 2313300546). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ∆Ε ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριµένα
κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ επιτρέπεται µόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο
θέσεις κατηγορίας ∆Ε που µπορεί να καλυφθούν επικουρικώς µε εµπειρία και τίτλο
υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο
υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιµοποιήσει µία µόνο αίτηση στην οποία θα
αναγράψει κατά σειρά προτίµησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ) που
επιδιώκει.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας
και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα
(δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: εδώ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

[quote]Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ[/quote]