ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

00-ΕΡΓΑΣΙΑ-EGRG0007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την υλοποίηση των Πολιτιστικών Προγραµµάτων της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., που εδρεύει στο ∆ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης

2 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (παραδοσιακοί χοροί) – 8 ΜΗΝΕΣ
1 ΠΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ- ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 8 ΜΗΝΕΣ
1 ∆Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ- ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΧΟΡΟ – 8 ΜΗΝΕΣ

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής ∆ηµοτική
Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.), 28ης Οκτωβρίου 59, Αµπελόκηποι,
Τ.Κ. 56123, απευθύνοντας την στο ∆ιοικητικό Τµήµα, τηλ. επικοινωνίας:2310 556202/ 727210. Σε
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε
βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα
(10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας
δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές εφηµερίδες. Συγκεκριµένα, η προθεσµία υποβολής
αιτήσεων ορίζεται από 25/10/2015 έως 03/11/2015 τις εργάσιµες ηµέρες ∆ευτέρα-Παρασκευή
09.00 π.µ.- 13.00 µ.µ.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεννιά (19) ατόµων καθηγητών µουσικής µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων του ∆ηµοτικού Ωδείου της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. , που εδρεύει στο ∆ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης

3 ΠΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΙΑΝΟΥ – 8 ΜΗΝΕΣ
1 ΠΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ – 8 ΜΗΝΕΣ
1 ΤΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΙΑΝΟΥ – 8 ΜΗΝΕΣ
1 ∆Ε ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ) – 8 ΜΗΝΕΣ
2 ∆Ε ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΙΑΝΟΥ – 8 ΜΗΝΕΣ
1 ∆Ε ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ – 8 ΜΗΝΕΣ
1 ∆Ε ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ – 8 ΜΗΝΕΣ
1 ∆Ε ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ Η’ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΡΟΜΠΟΝΙΟΥ – 8 ΜΗΝΕΣ
1 ∆Ε ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ – 8 ΜΗΝΕΣ
1 ∆Ε ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΛΑΟΥΤΟΥ – 8 ΜΗΝΕΣ
1 ∆Ε ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΒΙΟΛΙΟΥ – 8 ΜΗΝΕΣ
1 ∆Ε ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΚΙΘΑΡΑΣ – 8 ΜΗΝΕΣ
1 ∆Ε ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΟΝΩ∆ΙΑΣ & ΜΕΛΟ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ – 8 ΜΗΝΕΣ
1 ∆Ε ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – 8 ΜΗΝΕΣ
1 ∆Ε ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ-ΑΡΜΟΝΙΟ – 8 ΜΗΝΕΣ
1 ΥΕ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ- ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – 8 ΜΗΝΕΣ

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής ∆ηµοτική
Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.), 28ης Οκτωβρίου 59, Αµπελόκηποι ,
Τ.Κ. 56123, απευθύνοντας την στο ∆ηµοτικό Ωδείο (τηλ. επικοινωνίας:2310 726668). Στην
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε
βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά)
και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές
εφηµερίδες. Συγκεκριµένα, η προθεσµία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 25/10/2015 έως
03/11/2015. Ώρες παραλαβής και υποδοχής αιτήσεων τις εργάσιµες ηµέρες ∆ευτέρα-
Παρασκευή από 09:00 π.µ -13:00 µ.µ.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ
Η Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ » της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. , που εδρεύει στο ∆ήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης

1 ΠΕ Θεατρολόγων
1 ΠΕ Ζωγράφων-Εικαστικών

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση τους και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής ∆ηµοτική
Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.), 28ης Οκτωβρίου 59,
Αµπελόκηποι , Τ.Κ. 56123 , απευθύνοντάς την στο ∆ιοικητικό Τµήµα (τηλ. επικοινωνίας:
2310 556202/ 727210 ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο
των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά)
και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές
εφηµερίδες. Συγκεκριµένα, η προθεσµία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 25/10/2015 έως
03/11/2015 τις εργάσιµες ηµέρες ∆ευτέρα-Παρασκευή από 09:00 πµ – 13:00 µµ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ


 

[quote]Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ[/quote]