Θέσεις εργασίας στο Α.Π.Θ. (20-4)

 

Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι στο Α.Π.Θ.

 

Δύο (2) θέσεις για το Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας του Τμήματος Οδοντιατρικής

Δύο (2) θέσεις για το Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής του Τμήματος Οδοντιατρικής

Μια (1) θέση για το Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής του Τμήματος Οδοντιατρικής

1 άτομο με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Α.Π.Θ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «InnovaSUMP», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Παπαϊωάννου, καθηγητή του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος του 4ου Εξαμήνου του έργου όπως αυτό ορίζεται στην σχετική συμφωνία με την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, ήτοι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Οι υποψήφοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:
– Κάτοχος διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Μηχανικού Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή Πανεπιστήμιο εξωτερικού εφόσον υπάρχει ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ.
– Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Πανεπιστημίου με εξειδίκευση στoν Σχεδιασμό Μεταφορών (Transportατιον Planning) ή στην Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών (Transport Management), ή στην Συγκοινωνιακή Τεχνική (Traffic Engineering) ή παρόμοια εξειδίκευση τουλάχιστον μονοετούς φοίτησης ή κάτοχος διδακτορικού τίτλου σε αντικείμενο σχετικό με τα ανωτέρω.
– Τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας σε αντικείμενο παρόμοιο ή συναφές με το αντικείμενο του έργου InnovaSUMP, δηλαδή στην εκπόνηση / διαμόρφωση ή υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε αστικές περιοχές ή και σε ευρύτερες γεωγραφικά περιοχές (περιφέρειες).
– Τουλάχιστον πoλύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1).
– Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
– Γνώση στατιστικών πακέτων (SPSS ή/και SAS ή/και R)

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310-995580, ή στο 2310-995835, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310-994009 και 2310-994026.

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.rc.auth.gr (πηγή) — ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ