ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-Jobs-5

ΚΡΗΤΗ – ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα ενός (51) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

101

Δήμος Ρεθύμνης

Ρέθυμνο

ΔΕ Οδηγοί

(Απορριμματοφόρων, χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8 μήνες

3

102

Δήμος Ρεθύμνης

Ρέθυμνο

ΔΕ Οδηγοί (Απορριμματοφόρων, με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8 μήνες

4

103

Δήμος Ρεθύμνης

Ρέθυμνο

ΔΕ Οδηγοί

(Απορριμματοφόρων-ελκυστήρα επικαθήμενου, με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8 μήνες

2

104

Δήμος Ρεθύμνης

Ρέθυμνο

ΔΕ Οδηγοί

(Φορτηγό Βυτιοφόρο Μεταφ. Αποβλ., με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8 μήνες

1

105

Δήμος Ρεθύμνης

Ρέθυμνο

ΥΕ Εργάτες (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

8 μήνες

16

106

Δήμος Ρεθύμνης

Ρέθυμνο

ΥΕ Εργάτες (Οδοκαθαριστές)

8 μήνες

14

107

Δήμος Ρεθύμνης

Ρέθυμνο

ΔΕ Χειριστές (Φορτηγά με Ανυψωτικό Μηχάνημα)

8 μήνες

2

108

Δήμος Ρεθύμνης

Ρέθυμνο

ΔΕ Χειριστές (Μ.Ε. Καλαθοφόρο)

8 μήνες

1

109

Δήμος Ρεθύμνης

Ρέθυμνο

ΔΕ Χειριστές (Μ.Ε. Εκσκαφέας Φορτωτής / Πολυμηχάνημα για την Υπηρεσία Νεκροταφείου)

8 μήνες

2

110

Δήμος Ρεθύμνης

Ρέθυμνο

ΔΕ Χειριστές (Μ.Ε. Εκσκαφέας Φορτωτής)

8 μήνες

1

111

Δήμος Ρεθύμνης

Ρέθυμνο

ΔΕ Τεχνιτών (Ηλεκτροτεχνίτες ΣΤ’ ειδικότητας, εναέριων δικτύων)

8 μήνες

2

112

Δήμος Ρεθύμνης

Ρέθυμνο

ΔΕ Οδηγοί (Αγροτικού Μηχανήματος Τύπου Α)

8 μήνες

1

113

Δήμος Ρεθύμνης

Ρέθυμνο

ΥΕ Εργάτες (Νεκροταφείου)

8 μήνες

1

114

Δήμος Ρεθύμνης

Ρέθυμνο

ΔΕ Χειριστές (Μ.Ε. Ισοπεδωτής Γαιών)

8 μήνες

1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «23-01-2015» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ρεθύμνης, Λεωφ. Κουντουριώτου 80, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπ’ όψιν κυρίας Μαρινάκη ή κυρίας Παλιάτσιου (τηλ. επικοινωνίας: 28313-41205/352).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ρεθύμνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: εδώ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις