Προσλήψεις πλοηγών στο Υπουργείο Ναυτιλίας

 

Ανακοίνωση για την πλήρωση, με γραπτό διαγωνισμό, τεσσάρων (04) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως εξής :

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ

– Δύο (02) θέσεις για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά
– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Σύρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:
1) Να είναι Έλληνες πολίτες.
Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.1 του ν. 2431/1996 .
Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διοριστούν πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκτός εάν μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της προκηρυσσόμενης θέσης, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο10 παρ. 1, ως ισχύει), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-459101 του κατωτέρω επιπέδου το οποίο αντιστοιχίζεται με επίπεδο του Συμβουλίου της Ευρώπης: Δ’ ΕΠΙΠΕΔΟ/Γ2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.)

Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ.
3832/1958).

2) Να είναι ηλικίας μέχρι 55 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί μέχρι και 31/12/1962.

3) Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που
προκηρύσσεται, που θα πιστοποιηθεί μετά από εξέτασή τους από την Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική
Επιτροπή (ΑΝΥΕ).

4) Να μην έχουν κώλυμα διορισμού από αυτά που ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού
Κώδικα (Ν. 3528/07) και του Ν.3142/55 ήτοι:
(α) Να μην έχουν καταδικαστεί για λαθρεμπορία, βύθιση ή προσάραξη πλοίου λόγω αμέλειας ή εκ προθέσεως, για παράβαση των διατάξεων περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος.

(β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
(γ) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43,Ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης β, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

(δ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
(ε) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
(στ) Να έχει παρέλθει πενταετία από τυχόν απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου.

Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
ζ) Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.

Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει την αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον Τύπο, δηλαδή από 08/6/2017 μέχρι και 22/6/2017 ,είτε αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο) στο γραφείο 102, 1ος όροφος στην κατωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε να αποστείλει ταχυδρομικώς επί αποδείξει (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ), στην ταχυδρομική διεύθυνση :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ακτή Βασιλειάδη
Πύλη Ε1 – Ε2 Τ.Κ.: 18510, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Με την ένδειξη επί του φακέλου: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΟΗΓΟΥ

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος επισυνάπτεται με την αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά του υποψηφίου.

Ο έλεγχος των υποβληθεισών αιτήσεων συμμετοχής, μετά των επισυναπτομένων σ’αυτές δικαιολογητικών διενεργείται από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση περί των προσόντων των υποψηφίων, αποφαίνεται, αιτιολογημένα και ανέκκλητα με την έκδοση σχετικής απόφασης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.
Υποψήφιοι στα πιστοποιητικά των οποίων παρατηρήθηκαν ελλείψεις, καλούνται όπως μεριμνήσουν για την τακτοποίησή τους, μέχρι και τρεις (03) ημέρες πριν από την ημερομηνία ενάρξεως του διαγωνισμού.

Έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης διατίθεται:
α) από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς, γραφείο 102, 1ος όροφος),
β) από το Τμήμα Σχέσεων Κράτους -Πολίτη/ Επιχειρήσεων του ΥΝΑΝΠ (Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ισόγειο)
γ) στην ιστοσελίδα www.yen.gr (τοποθεσία: κατατάξεις – προσλήψεις).
δ) στην ιστοσελίδα του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Φορέα https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new (Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/ Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων)

Δείτε την προκήρυξη εδώ (πηγή) ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ