Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήμου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου δέκα καθαριστών/τριών για κάλυψη αναγκών καθαρισμού σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για το σχολικό έτος 2016-17.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσεως που επελέγησαν.
3. Να είναι άνεργοι.

Β.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου με άδεια παραμονής.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα.
4. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμισή του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.
5. Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών να προσκομίσουν δικαιολογητικά απόδειξης του σχετικού κριτηρίου ανάλογα την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας στην οποία εμπίπτουν.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει συνάψει σύμβαση με άλλο σχολείο.
7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται η καλή κατάσταση της υγείας του αιτούντος (μεταδοτικό νόσημα κ.λ.π.)
8. Φωτοτυπία πρόσφατης βεβαίωσης ανεργίας του ΟΑΕΔ (ανανεωμένη κάρτα ανεργίας)
9. Βεβαίωση ενσήμων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:
1. Χρόνος ανεργίας (σε μήνες)
2. Γονέας πολύτεκνης οικογένειας (αριθμός τέκνων)
3. Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (αριθμός τέκνων)
4. Ανήλικα τέκνα (αριθμός)
5. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας (αριθμός τέκνων)
6 Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας (αριθμός τέκνων)
7. Εμπειρία (σε μήνες).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
• Χρόνος Ανεργίας (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες).
• Πολύτεκνος ή Τέκνο Πολύτεκνης Οικογένειας (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
• Ανήλικα Τέκνα (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
• Γονέας ή τέκνο Μονογονεϊκής Οικογένειας (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
• Εμπειρία (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες).

Γ. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κλεάνθους 72 Τ. Κ. 54453) από ώρα 10.00 – 14.00.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313318249, 2313318285.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από τις 17/10/2016 έως τις 21/10/2016.

Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, ανήλικα τέκνα, μονογονεϊκή οικογένεια, εμπειρία).

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

2. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Σχολική Επιτροπή θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κλεάνθους 72 Τ. Κ. 54453).

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κλεάνθους 72 Τ. Κ. 54453).

Προσληφθέντες, οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον αναρτημένο πίνακα, κατά την σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπλήρωσης της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας.

Περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κλεάνθους 72 Τ. Κ. 54453), όλων των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www. thessaloniki.gr, Προκηρύξεις – Διακηρύξεις).

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ:

[neuvoo_jobroll]

Δείτε εδώ και άλλες αγγελίες με επιλογές από Χρυσή Ευκαιρία, aggeliopolis, Skywalker, kariera κ.α.

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook για να μη χάνετε καμία ευκαιρία εργασίας. Κλικάρετε ΕΔΩ

πηγή