Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου μέχρι 60 ημερομίσθια και ενός (1) ατόμου μέχρι 34 ημερομίσθια για την Αποθήκη Επιταλίου προκειμένου να καλυφθούν οι εποχικές ανάγκες του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2016, ως εξής:

ΔΗΜΟΣΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΠΥΡΓΟΥΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ

1

(μέχρι 60 ημερομίσθια)

1

(μέχρι 34 ημερομίσθια)

ΣΥΝΟΛΟ2

 

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας, με την εξής σειρά:
1. Σε κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα προηγούνται οι μόνιμοι κάτοικοι της (Α’ βαθμός εντοπιότητας).
2. Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου (Β’ βαθμός εντοπιότητας).

3. Ακολουθούν οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας (Γ βαθμός).
4. Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας (Δ’ βαθμός).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.

3. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα. Ο υποψήφιος απέκτησε ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα α) λόγω τεσσάρων (4) τουλάχιστον τέκνων, ανεξαρτήτως ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, β) βάσει του Ν. 860/1979 και γ) βάσει του Ν. 3454/2006.

4. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας είναι η βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Η παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Μανωλοπούλου 47 – Διοικητήριο), στο Δήμο Πύργου που έχει έδρα η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, και στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.pde.aov.gr) και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης.

Υποβολή Αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην διεύθυνση: Μανωλοπούλου 47 – Διοικητήριο, Πύργος, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού (τηλ. επικοινωνίας: 2621360338, 356).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησήςτης.

Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η Υπηρεσία επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων, όπως αναφέρονται στην παρούσα. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:
1. Πρώτα απ’ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τις ειδικότητες που έχουν επιλέξει με βάση το βαθμό εντοπιότητας που διαθέτουν (Α’, Β’, κ.ο.κ.)

2. Η σειρά κατάταξης μεταξύ των αυτών έχουν την ίδια εντοπιότητα και τια ίδια προσόντα, γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (εμπειρία, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας).
3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο βαθμολογούμενο κριτήριο (εμπειρία) και αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας).

Ανάρτηση Πινάκων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού θα αναρτήσει, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημά της, Διοικητήριο (Μανωλοπούλου 47), ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης.

Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Η διάρκεια απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού δεν θα υπερβεί τα εξήντα (60) ή τα τριάντα τέσσερα (34) ημερομίσθια αντίστοιχα, κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψης τους και μέχρι 30-11-2016.

πηγή

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ:

Η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης αγγελιών (Neuvoo)


Κλίκαρε για θέσεις εργασίας στην περιοχή σου
ΑΤΤΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ –ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ –ΗΠΕΙΡΟΣΘΕΣΣΑΛΙΑ –ΣΤΕΡΕΑ-ΕΛΛΑΔΑ – ΚΡΗΤΗ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ –  ΘΡΑΚΗ –ΚΕΡΚΥΡΑ –ΙΟΝΙΟ –ΚΥΚΛΑΔΕΣ –ΡΟΔΟΣ –ΑΙΓΑΙΟ – ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Δείτε άρθρα σχετικά με:
ΟΑΕΔ – ΑΣΕΠ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ