Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στην Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας

 

Η Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών – Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ) Μακεδονίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής που εδρεύει στην Νέα Μηχανιώνα προτίθεται να προσλάβει για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2017/2018 το παρακάτω εκπαιδευτικό προσωπικό:

 

α) ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. μέχρι τρεις (03) για τη διδασκαλία Ναυτικών μαθημάτων (θεωρητικών Μαθημάτων των Σωστικών – Πυροσβεστικών Μέσων, πλοίων, Κοινωνικά Καθήκοντα).

β) ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. ένας (01) για τη διδασκαλία Ναυτικών μαθημάτων (θεωρητικών Μαθημάτων των Σωστικών- Πυροσβεστικών Μέσων, πλοίων, Κοινωνικά Καθήκοντα).

 γ) ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. ή ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ Ε.Ν. ένας (01) για τη διδασκαλία πρακτικών εφαρμογών Σωστικών –Πυροσβεστικών Μέσων.

δ) ΙΑΤΡΟΣ ένας (01) για τη διδασκαλία Ιατρικών Μαθημάτων (Α΄ Βοήθειες-Επείγοντα Περιστατικά Σωστικών –Πυροσβεστικών Μέσων).

Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει να διαθέτουν ειδικές γνώσεις συναφείς των διδασκομένων μαθημάτων, βεβαιούμενες με πιστοποιητικά αντιστοίχων σπουδών ή συναφούς προϋπηρεσίας όπως ορίζονται στην οικεία ανακοίνωση. ( ΑΔΑ: 7KII4653ΠΩ-ΣΟΛ)

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι έχουν και επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία, για την τελική αξιολόγηση και επιλογή αυτών, θα αθροίζονται τα έτη της επαγγελματικής και διδακτικής εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης, να καταθέσουν ειδική έντυπη αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Δ/νση:Νέα Μηχανιώνα, Τ.Κ. 57004).

Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 23920-34200 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr (πηγή) ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ