Προσλήψεις από το Λιμεναρχείο Κέρκυρας

 

Το Λιμεναρχείο Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού για στελέχωση των πλοηγίδων Π. Σ Κέρκυρας.

 

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα είναι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες που θα καλύψει έκτακτες Υπηρεσιακές ανάγκες στον Πλοηγικό Σταθμό Κέρκυρας που εδρεύει στη Κέρκυρα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΕΝΑΣ (01)
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΕΝΑΣ (01)

Οι έχοντες τα παραπάνω προσόντα δύναται να υποβάλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως , είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 09:30 έως 14:00 , ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Υπηρεσίας μας , στην ακόλουθη διεύθυνση :
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν. ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Τ.Κ 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ έως και την 24-03-2017 ημέρα Παρασκευή. Δείτε εδώ την προκήρυξη
ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ