Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΘΗΡΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (01) Αρχιπλοηγού – Πλοηγού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) – σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α’43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α’213) καθώς και των διατάξεων της παρ. 2 περ. ι του άρθρου 14 του ν.2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει – για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, με σκοπό την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στο παράρτημα Πλοηγικού Σταθμού Θήρας που εδρεύει στη Σαντορίνη.

1 Αρχιπλοηγών-Πλοηγών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι έχοντες τα παραπάνω προσόντα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο, άτομο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρες 09.00 έως 13.00, ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στο Λιμεναρχείο Θήρας/Παράρτημα Πλοηγικού Σταθμού Σαντορίνης (Πληροφορίες: Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΤΑΓΑΡΗΣ Π., τηλ.:22860-23569) έως και την 28/03/2017 ημέρα Τρίτη, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ