Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων, για την κάλυψη αναγκών των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών του υπουργείου.

Οι θέσεις εργασίας κατανέμονται τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες του υπουργείου στον Πειραιά, στο Ναύπλιο και στη Θεσσαλονίκη.

Οι 4 προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) και θα έχουν 8μηνη διάρκεια.

Οι ειδικότητες
Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

  • ΥΕ Νεκροτόμων – 1 θέση στον Πειραιά
  • ΥΕ Νεκροτόμων – 1 θέση στο Ναύπλιο
  • ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων – 1 θέση στη Θεσσαλονίκη
  • ΠΕ Ιατρών/Παθολογικής Ανατομικής – 1 θέση στη Θεσσαλονίκη

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε, σύμφωνα με το άρθρο του proson, με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Υπουργείο Δικαιοσύνης, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527, Αθήνα απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας Διαλέτη (τηλ. επικοινωνίας: 2131307029).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί σύντομα.

Αναλυτικά η προκήρυξη

(Πηγή: proson) ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΑΣΕΠ: 2.500 μόνιμοι με απολυτήριο Λυκείου. ΔΕΗ: 34 θέσεις εργασίας. Eurobank: Προσλήψεις με δυνατότητα υβριδικής εργασίας. Θέσεις από Σκλαβενίτη σε 4 περιοχές