Προκήρυξη της ΕΛ.ΑΣ για προσλήψεις διδακτικού προσωπικού

 

Το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ εξέδωσε προκήρυξη που γνωστοποιεί τον αναγκαίο αριθμό σε διδακτικό προσωπικό (τακτικό – αναπληρωματικό), επιστημονικό και αστυνομικό, που θα διορισθεί για να διδάξει στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας σε Αθήνα και Βέροια, στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018.

 

Ειδικότερα με την προκήρυξη γίνεται γνωστό ότι θα λειτουργήσουν στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας (Αθήνα) και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας (Βέροια), για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018, Τμήματα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.).

Στόχος της μετεκπαίδευσης είναι η συμπλήρωση της επαγγελματικής και νομικής μόρφωσης των μετεκπαιδευομένων, η συζήτηση και ανάλυση προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η ενημέρωσή τους σε σύγχρονα και γενικότερα θέματα και προβλήματα της διοίκησης προσωπικού.

Για το υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης και την αρτιότερη επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών της Σχολής, απαιτείται ο διορισμός τόσο επιστημονικού διδακτικού προσωπικού που κατέχει τους απαιτούμενους από την προκήρυξη τίτλους σπουδών, για να διδάξει αντικείμενα νομικής, ανθρωπιστικής κατάρτισης κ.ά., όσο και αστυνομικού διδακτικού προσωπικού εξειδικευμένων γνώσεων, για τη διδασκαλία επαγγελματικών μαθημάτων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα:
1. Να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού αυτού (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ Α-26/9-2-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι:
• Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
• Να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ. Α-26/9-2-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
• Να έχουν υγεία και αρτιμέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και να μην πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα.
2. Οι κάτοχοι δημόσιας θέσης να μην υπόκεινται στους περιορισμούς του Ν. 1305/1982 και του Ν. 1256/1982 (περί πολυθεσίας).
3. Να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διορισμού τους.
4. Οι υποψήφιοι που δεν προέρχονται από αστυνομικούς πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν τίτλο σπουδών ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν – αιτούνται να διδάξουν.
5. Οι υποψήφιοι που είναι εν ενεργεία αστυνομικοί, πρέπει να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι» κατά τα τελευταία τρία έτη, να έχουν κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση και να μην έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή.
6. Οι υποψήφιοι εν συντάξει αστυνομικοί ή στρατιωτικοί να έχουν αποστρατευτεί, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
7. Οι υποψήφιοι αστυνομικοί εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικοί ή στρατιωτικοί, να διαθέτουν επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο αντικείμενο που επιθυμούν – αιτούνται να διδάξουν, η οποία να προκύπτει από την υπηρεσία τους στο Σώμα και την επιμόρφωσή τους στο αντικείμενο και να διαθέτουν διδακτική ικανότητα και πείρα.
8. Στους αστυνομικούς περιλαμβάνονται οι Ειδικοί Φρουροί και οι Συνοριακοί Φύλακες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης σε Αθήνα και Βέροια, τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά μέχρι την Μ. Πέμπτη 13-04-2017. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στην Αθήνα (Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 136 71 – Αχαρνές Αττικής) και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας στη Βέροια (Πανόραμα Βέροιας Τ.Κ. 59 100 Βέροια Ημαθίας), αντίστοιχα για κάθε Σχολή, ταχυδρομικά (συστημένα) ή αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08:00’ έως 13:00’. Δείτε εδώ την προκήρυξη (πηγή)  ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ