Πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση στην πλατφόρμα για το επίδομα. Ποιοι είναι δικαιούχοι.

Την 1η Σεπτεμβρίου 2024, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τη υποβολή αιτήσεων του «άγνωστου» επιδόματος του ΟΠΕΚΑ των 300 ευρώ και των 600 ευρώ.

Ειδικότερα, πρόκειται για τη λεγόμενη Εισοδηματική Ενίσχυση που δίνεται σε οικογένειες που κατοικούν μόνιμα σε ορεινή ή/και μειονεκτική περιοχή για τουλάχιστον 2 χρόνια και των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ‎‎ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/δικαιούχοι θα μπορούν μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2024 να εισέλθουν στην πλατφόρμα αυτή με τους κωδικούς πρόσβασης του Taxisnet.

Επίδομα ΟΠΕΚΑ: Τι πρέπει επίσης να γνωρίζετε

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για το επίδομα τα εξής:

Τα ποσά

  • 600 ‎ευρώ το χρόνο είναι η ενίσχυση αν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 3.000 ‎ ευρώ
  • 300 ‎ευρώ το χρόνο είναι η ενίσχυση αν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ 3.000,01 ‎ευρώ και 4.700 ‎ευρώ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ποιοι πολίτες δικαιούνται την ετήσια εισοδηματική ενίσχυση;

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες ( σύζυγοι με ή χωρίς ανήλικα τέκνα) συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών ( ένας εκ των συζύγων και τουλάχιστον 1 παιδί) όπου ένα τουλάχιστον μέλος τους έχει την ιδιότητα:

α) του Έλληνα πολίτη

β) πολίτη της ΕΕ

γ) πολίτη κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο(Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) και

δ) της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

Στην περίπτωση που ένα μόνο μέλος της οικογένειας είναι πολίτης των παραπάνω χωρών, η αίτηση για τη χορήγηση της ενίσχυσης υποβάλλεται από το μέλος αυτό. Αν η ίδια προϋπόθεση συντρέχει στο πρόσωπο και των δύο συζύγων ή μερών του συμφώνου συμβίωσης, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εξ αυτών.

Πώς υπολογίζεται το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα;

Για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος προσμετρούνται το φορολογητέο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος. Δεν προσμετρούνται το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το Επίδομα Παιδιού, το Επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων καθώς και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία καθώς και η εισοδηματική ενίσχυση που χορηγείται σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Ο υπολογισμός γίνεται μέσω διαλειτουργικότητας αυτόματα από την Α.Α.ΔΕ.

Πού μπορώ να υποβάλλω αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται από τον αιτούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Α μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων του taxisnet.

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλω με την αίτηση;

Δεν απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών από τον αιτούντα καθώς τα απαραίτητα δεδομένα αντλούνται από τους αρμόδιους φορείς.

Σε ειδικές περιπτώσεις όπως η διάσταση, διάζευξη μπορεί να απαιτηθεί η προσκόμιση στα Κ.Ε.Π. δικαιολογητικών για την επιμέλεια παιδιών (Στην εφαρμογή θα εμφανίζεται σχετική επισήμανση).

Ένα από τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ είναι το επίδομα στέγασης – Τα κριτήρια

Το επίδομα στέγασης ή ενοικίου, το οποίο χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ, είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους. Το ποσό του επιδόματος στέγασης κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ ως ακολούθως:

  • Για τον δικαιούχο του επιδόματος: 70 ευρώ το μήνα.
  • Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα.
  • Στη μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα.
  • Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Ως ανώτατο όριο του επιδόματος στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Αίτηση δύναται να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος. Η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, υποβάλλεται με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) είτε από τους αιτούντες απευθείας είτε μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων στους οποίους διαμένουν οι αιτούντες. Τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα και οι μονογονεϊκές οικογένειες υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στις ως άνω υπηρεσίες.

Πηγή: neolaia.gr ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: «Άγνωστο» επίδομα μέχρι 600€ από τον ΟΠΕΚΑ. Έρχονται δωρεάν διακοπές μέσω ΟΠΕΚΑ. Θέσεις σε γραφεία του ΟΑΕΔ. Υβριδική εργασία σε Τράπεζα