ΑΧΑΙΑ – ΠΑΤΡΑ – ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝΗ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης καλλιτεχνικού έργου με δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, με αντικείμενο την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου: «Κατασκευή καρναβαλικών στοιχείων και αρμάτων» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες

00-ERGASIA-ΕΡΓΑΣΙΑ-1011

  • 1 ΥΕ – Ειδικός Καλλιτέχνης χαρτώματος – τακαρίσματος
    1 ΥΕ – Ειδικός Καλλιτέχνης στήριξης αρμάτων – σιδηροκατασκευών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ακτή Δυμαίων 50, 26333 Πάτρα , απευθύνοντάς
την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (τηλ. επικοινωνίας: 2610 390922, 390917). Στην περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και την ανακοίνωση μαζί το παράρτημα
στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση Ακτή Δυμαίων 50, ΤΚ 26333 α’ όροφος, Γραφείου
Προσωπικού Κοινωφελούς, τηλ. Επικοινωνίας 2610 390922, 2610390917.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την Δευτέρα 19/10/2015
και λήγει την Πέμπτη 29/10/2015.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

[quote]Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ[/quote]