ΑΧΑΙΑ – ΠΑΤΡΑ Ανακοίνωση για την πρόσληψη, από 29-10-2015, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας, συνολικού αριθμού είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

00-ΕΡΓΑΣΙΑ-EGRG0003

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
101Δ/νση Τεχνικών Έργων- Εργοτάξιο ΧαράδρουΠάτραΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Διαμορφωτή γαιών-Γκρέιντερ)2 μήνες1
102Δ/νση Τεχνικών Έργων-Εργοτάξιο ΧαράδρουΠάτραΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Χειριστή φορτωτή -JCB)2 μήνες1
103Δ/νση Τεχνικών Έργων-Εργοτάξιο ΧαράδρουΠάτραΥΕ Εργατών2 μήνες5
104Δ/νση Τεχνικών Έργων-Εργοτάξιο ΧαράδρουΠάτραΔΕ Οδηγών2 μήνες3
105Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε ΑχαΐαςΠάτραΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Χειριστή φορτωτήΕκσκαφέα (JCB) )2 μήνες2
106Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε ΑχαΐαςΠάτραΔΕ Οδηγών2 μήνες4
107Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε ΑχαΐαςΠάτραΔΕ Οδηγών (Γ & Ε κατηγορίας)2 μήνες1
108Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε ΑχαΐαςΠάτραΥΕ Εργατών2 μήνες7

Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Δ/νση Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Τμήμα Προσωπικού, Πανεπιστημίου 254 (Κτήριο Β’) Τ.Κ. 26110 Πάτρα, τηλ. 2613-613 437, 2613-613 149 – 146) εντός τριών (03) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας δηλ. έως και την 23/10/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, επισυνάπτοντας στην αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ & ΔΟΥ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου.
2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών
3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση)

4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση)
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Φωτοτυπία ταυτότητας
7. Αριθμό δελτίου ανεργίας (εφόσον υπάρχει)
8. Φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας (όπου απαιτείται)

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε μια τοπική εφημερίδα της έδρας της Π.Δ.Ε. και ταυτόχρονα το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. (www.pde.gov.gr), καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Πανεπιστημίου 254, Πάτρα) και στους αντίστοιχους πίνακες των Π.Ε. Ηλείας και Αιτωλ/νίας (αντίστοιχα Διοικητήρια) και να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

[quote]Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ[/quote]