Οι ειδικότητες των θέσεων στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ανακοίνωσε νέες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη 27 θέσεων εργασίας.

Οι ειδικότητες αφορούν θέσεις όπως νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς θεραπευτές, παθολόγους – γενικούς ιατρούς και απόφοιτους διοικητικού – λογιστικού.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

 1. ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ – Θεσσαλονίκη (6 θέσεις)
 2. ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ – Θεσσαλονίκη (6 θέσεις)
 3. ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – Θεσσαλονίκη (5 θέσεις)
 4. ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – Θεσσαλονίκη (3 θέσεις)
 5. ΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ, ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ Ή ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ – Θεσσαλονίκη (2 θέσεις)
 6. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – Θεσσαλονίκη (2 θέσεις)
 7. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – Θεσσαλονίκη (3 θέσεις)

* Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις των θέσεων, κάνοντας «κλικ» πάνω σε κάθε ειδικότητα, αντίστοιχα.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα τυπικά προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται ανωτέρω, πρέπει:

Ι. Να αποστείλουν ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΟΚΑΝΑ
Αβέρωφ 21, 10433 – Αθήνα
Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος :
Περιφερειακή Ενότητα:
Κωδικός Θέσης – Ειδικότητα : (αναλυτικά η ειδικότητα)

τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, την οποία μπορούν να εκτυπώσουν από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.okana.gr. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου του ν.1 99/19 6 αι η ανακρίβεια των δηλωμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές αι διοικητικές κυρώσεις.
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός αι τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου
 4. Τίτλοι Σπουδών
 5. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
 6. Φωτοαντίγραφο άδειας τίτλου ιατρικής ειδικότητας, όπου απαιτείται.
 7. «Αναλυτικός Πίνακας Υπολογισμού Επαγγελματικής Εμπειρίας»
 8. Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας, εφόσον την επικαλείται ο υποψήφιος στην αίτηση συμμετοχής του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι .
 9. Πιστοποίηση Γνώσης Χρήσης Η/Υ, εφόσον την επικαλείται ο υποψήφιος στην αίτηση συμμετοχής του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι .
 10. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 03 Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και λήγει την 17 Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 03 Απριλίου 2024 ή που θα υποβληθούν μετά την 17 Απριλίου 2024, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Πηγή: proson.gr ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Άνοιξε η αίτηση για Youth Pass. Θέσεις σε ΚΑΡΕΛΙΑ, FRAPORT, NESTLE και άλλες 10 εταιρίες. ΑΣΕΠ: 3.500 διορισμοί από απόφοιτους γυμνασίου και λυκείου