ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΟΑΕΔ – Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του προγράμματος της Π.Β.Μ. (ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, μονάδα επαγγελματικής κατάρτισης εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (νοητική ανεπάρκεια και μαθησιακές δυσκολίες) σε ωρομίσθιο διδακτικό και ειδικό εκπαιδευτικό επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98) για το σχολικό έτος 2015- 2016, καλεί όσους ενδιαφέρονται, επιθυμούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως προβλέπονται στην υπ’ αριθμ 2145/33/08-07-2014 Απόφαση ΔΣ του Οργανισμού και την τροποποίηση της με την με αριθμ. 2517/58/20-102015, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της ΠΒΜ που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 2120/32/01-07-2014 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ και την υπ αρθμ 2314/37/22-07-2014 τροποποίηση αυτής, να υποβάλουν αίτηση από την Τετάρτη 18-11-2015 έως την Παρασκευή 27-11-2015 με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην Γραμματεία της παραπάνω Σχολής για την δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωρομισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού προσωπικού όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, για την κάλυψη των κάτωθι κλάδων και ειδικοτήτων.

Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το σχολικό έτος 2015-2016 και θα αφορούν την ΠΒΜ ΟΑΕΔ Λακκιάς και θα καλύψουν τις ειδικότητες:
1) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΜΩΝ.
2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΜΩΝ.
3) ΚΟΠΤΙΚΗΣ- ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΜΩΝ.
4) ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΜΩΝ.
5) ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΚΗΣΙΜΩΝ.

Η αποστολή των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει μόνο ταχυδρομικώς ( συστημένο ή με ταχυμεταφορά) από τον/την υποψήφιο/α.(Δ/νση: Λακκιά Βασιλικών Θεσσαλονίκης T.K. 570 06, Θεσσαλονίκη).

Περαιτέρω πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται στην ΠΒΜ ΟΑΕΔ Λακκιάς (πληρ: Δ/νση: ΟΑΕΔ ΠΒΜ Λακκιάς Βασιλικών T.K. 570 06, Θεσσαλονίκη, τηλ: 23960.23201 – 22720-22771).

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ( μη προσέλευσης μαθητών κτλ) δεν είναι δυνατή η λειτουργία των παραπάνω ειδικοτήτων, ο ΟΑΕΔ δεν υποχρεώνεται να προσλάβει υποψηφίους αυτών των ειδικοτήτων.
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει :
1. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
2. Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα ή πλημμέλημα όπως ο Νόμος προβλέπει.
3. Να μην είναι υπόδικοι
4. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
5. Να μην έχουν απολυθεί από τη θέση Δημοσίου υπαλλήλου ή Ν.Π.Δ.Δ.
6. Να μην υφίσταται στο πρόσωπό τους λόγοι αποκλεισμού από τη διαδικασία επιλογής σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη
7. Να έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη

Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΒΜ ΟΑΕΔ ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ (πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ)
• ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ
• ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
• ΚΟΠΤΙΚΗΣ – ΡΑΠΤΙΚΗΣ

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ

Υποψήφιοι της κατηγορίας ΤΕ θεωρούνται υποψήφιοι με Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β’ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας

• ΤΕ ΚΟΠΤΙΚΗΣ- ΡΑΠΤΙΚΗΣ

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ

Υποψήφιοι της κατηγορίας ΔΕ θεωρούνται υποψήφιοι με πτυχίο ΙΕΚ με πιστοποίηση, πτυχίο Α’ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (2) αντίστοιχης ειδικότητας. Υποψήφιοι χωρίς πτυχίο τεχνικής η επαγγελματικής σχολής με αποδεδειγμένη διετή επαγγελματική η διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο που αιτούνται να διδάξουν.

• ΔΕ ΚΟΠΤΙΚΗΣ- ΡΑΠΤΙΚΗΣ

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής ωρομισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής (έντυπη).
Χορηγείται από τις γραμματείες των Σχολών η στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει τις ειδικότητες της προτίμησής του, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη.
> Οι ενδιαφερόμενοι για παραπάνω από μία ειδικότητα θα υποβάλλουν χωριστά για κάθε μία, αίτηση και τα επιπλέον δικαιολογητικά συμμετοχής.
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Βασικός τίτλος σπουδών

> Ως βασικός τίτλος σπουδών θεωρείται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση. Στον βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα η οποία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική προκήρυξη, η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος, ο βαθμός επίδοσής του και ο χαρακτηρισμός του (καλώς, λίαν καλώς, άριστα). Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθμός και ο χαρακτηρισμός του, το αντίγραφο τίτλου σπουδών πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση, στην οποία να φαίνεται η βαθμολογική κλίμακα (ελάχιστος βαθμός, βάση, μέγιστος βαθμός) και οι τυχόν καθιερωμένοι χαρακτηρισμοί. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να έχει εκδοθεί από αρμόδια εκπαιδευτική αρχή. Αντί του αντιγράφου τίτλου σπουδών μπορεί να υποβάλλεται

φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου η του πιστοποιητικού σπουδών, στο οποίο όμως πρέπει να αναφέρονται όλα τα παραπάνω στοιχεία.
> Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλλει: α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών β) επίσημη μετάφρασή του από το Υπουργείο Εξωτερικών γ) βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από αρμόδιο φορέα (πχ. ΔΟΑΤΑΠ ).
> Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ Ψυχολόγων με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος:

• Πτυχίο Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
• Για τους απόφοιτους ΦΠΨ, πριν το 1993, γίνονται δεκτές αιτήσεις μόνο των αποφοίτων με μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

4. Τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών.

Τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών συναφείς με την ειδικότητα του βασικού πτυχίου, η στην Ειδική Αγωγή, εφόσον υπάρχουν. Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών νοούνται μεταπτυχιακοί τίτλοι αναγνωρισμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (μεταπτυχιακά πιστοποιητικά, master, ϋ.Ε.Α.) καθώς και διδακτορικά διπλώματα. Μεταπτυχιακοί τίτλοι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι αναγνωρισμένοι από αρμόδια όργανα ισοτιμιών και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών.
5. Τίτλοι ή βεβαιώσεις παιδαγωγικών σπουδών επιπλέον του βασικού πτυχίου.
Η παιδαγωγική επάρκεια πιστοποιείται:
> Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου τμημάτων Α.Ε.Ι. (κλάδοι ΠΕ01,ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ8, ΠΕ11, ΠΕ15, ΠΕ16, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ19 Πληροφορικής του τμήματος διδακτικής της τεχνολογίας και των ψηφιακών συστημάτων).ή σχετικής βεβαίωσης της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑΤΕ.Σ) ή της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ) της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).
> Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της
αγωγής.

> Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι αναγνωρισμένοι από αρμόδια όργανα ισοτιμιών και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών.
>Ο τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
> Βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Α.Ε.Ι. ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσοτέρων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τέτοιες βεβαιώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και από βεβαιώσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που θα πιστοποιούν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.
6. Επιμορφωτικά σεμινάρια για την Ειδική Αγωγή
Ως τίτλοι επιμορφωτικών σεμιναρίων σε ΑμεΑ νοούνται πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή από πανεπιστήμια ή από φορείς του Δημοσίου η του ευρύτερου Δημοσίου τομέα.

7. Βεβαιώσεις Διδακτικής εμπειρίας
> Η Διδακτική εμπειρία που βεβαιώνεται πρέπει να έχει αποκτηθεί στην Εκπαίδευση Ειδικής Αγωγής ή στην κατάρτιση Ειδικής Αγωγής, στην τυπική η άτυπη εκπαίδευση η κατάρτιση σε φορείς του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου τομέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, στην ειδικότητα για την οποία προκηρύσσεται η θέση και απαραίτητα μετά την κτήση του πτυχίου.
> Επίσης η διδακτική εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται από πιστοποιημένα ΚΕΚ ΑΜΕΑ θα πρέπει να βεβαιώνεται από τους εν λόγω φορείς. (πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται η Υπουργική Απόφαση με την οποία έγινε η πιστοποίηση τους).
> Η διδακτική εμπειρία σε σχολεία του εξωτερικού πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από αρμόδια Ελληνική ή εκπαιδευτική ή Προξενική αρχή της αντίστοιχης χώρας.
> Η διδακτική εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε Ιδιωτικά ΙΕΚ πρέπει να βεβαιώνεται από τον ΕΟΠΠΕΠ (ΟΕΕΚ για τις παλιότερες βεβαιώσεις προϋπηρεσίας).
> Η διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα Ιδιωτικά σχολεία πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από Δημόσια εκπαιδευτική αρχή.

> Η διδακτική εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε αναγνωρισμένα πλαίσια Ειδικής Αγωγής, κατάρτισης ΑΜΕΑ, ( συλλόγους, ιδρύματα ) πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από τη δημόσια εκπαιδευτική αρχή, η οποία εποπτεύει τους εν λόγω φορείς.
> Για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό (ΣΥΥ), η διδακτική και η επαγγελματική εμπειρία προσμετρούνται μετά την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Σε κάθε βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται :
• Το χρονικό διάστημα ( έναρξη – λήξη διδασκαλίας )
• Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στα μαθήματα της ειδικότητας που έχει προκηρυχθεί στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην βεβαίωση ή προκειμένου για αναπληρωτές οι ώρες ανάθεσης διδασκαλίας τους ανά εβδομάδα και ο αριθμός των εβδομάδων.
• Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό.
Σημείωση
• Βεβαιώσεις στις οποίες δεν αναφέρονται ακριβώς οι αναγραφόμενες συνολικές ώρες διδασκαλίας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη ως διδακτική εμπειρία.

8. Βεβαιώσεις Επαγγελματικής εμπειρίας
• Η Επαγγελματική Εμπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία προκηρύσσεται η θέση και να είναι συναφής με το αντικείμενο διδασκαλίας.
• Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε μορφής, δεν προσμετρώνται ως επαγγελματική εμπειρία.
9. Επαγγελματική Εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στην Δημόσιο Τομέα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας , την υπαλληλική κατηγορία και βαθμό, την ειδικότητα το πτυχίο, την εργασία η το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης και το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που αφορούν σε συμβάσεις έργου για να ληφθούν υπόψη, θα πρέπει να αναγράφουν η να συνοδεύονται από βεβαιώσεις που θα πιστοποιούν εξηρτημένη εργασία με παράλληλη αναγραφή του φορέα ασφαλιστικής κάλυψης.

Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας όπως και από συμμετοχή σε προγράμματα Stage η πρακτικής άσκησης δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η Επαγγελματική Εμπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου (όπου αυτό απαιτείται) η μεταπτυχιακού τίτλου και να είναι συναφής με το αντικείμενο διδασκαλίας.
Ειδικότερα για τους εμπειροτεχνίτες, η επαγγελματική εμπειρία τους πρέπει να είναι απολύτως συναφής με την ειδικότητα, άλλως απορρίπτεται και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε μορφής, δεν προσμετρώνται ως επαγγελματική εμπειρία.
10. Επαγγελματική Εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα Μισθωτοί:
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης η βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας όταν αυτές έχουν αποκτηθεί στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να δηλωθούν και να αξιολογηθούν, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τους εργοδότες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την ειδικότητα, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον:

Ι. Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ οι βεβαιώσεις απασχόλησης έως και το 2001 θα πρέπει να είναι θεωρημένες από την επιθεώρηση εργασίας ως προς την ειδικότητα και τη χρονική διάρκεια ενώ οι βεβαιώσεις απασχόλησης μετά την 1-1-2002 θα πρέπει να συνοδεύονται από Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός ειδικότητας (ασφάλισης). Στην περίπτωση που για την βεβαιούμενη ειδικότητα δεν υφίσταται αντίστοιχος κωδικός, θα πρέπει να κατατίθεται σχετική με αυτό βεβαίωση του ΙΚΑ. Εφόσον απαιτηθεί κατά την πρόσληψη του υποψηφίου θα ζητηθεί από την υπηρεσία η προσκόμιση των ενσήμων εργασίας.

ΙΙ. Για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ απαιτείται βεβαίωση στην οποία να αναγράφεται ο/οι εργοδότης/ες που κατέβαλαν τις ασφαλιστικές εισφορές για τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στις βεβαιώσεις.

Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες προκειμένου να δηλώσουν την εργασιακή τους εμπειρία, θα πρέπει να διαθέτουν:

1. Έναρξη επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.

2. Τα έντυπα Ε1 και Ε3 των αντίστοιχων Οικονομικών ετών, τα οποία ο υποψήφιος επικαλείται ως Επαγγελματική Εμπειρία.
3. Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο επάγγελμα, θα πρέπει το εισόδημα που δηλώνεται για κάθε οικονομικό έτος, να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου που ορίζεται για το αντίστοιχο οικονομικό έτος. Για το οικονομικό έτος 2015, ισχύει το αφορολόγητο όριο του οικονομικού έτους 2014.

Σε κάθε περίπτωση εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα πέρα από τις παραπάνω βεβαιώσεις δεν γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων κ.λ.π.

Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος

Η επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος δηλώνεται και μοριοδοτείται, εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει:

Ι . Βεβαίωση εργοδότη συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών και

ΙΙ . Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος.

11. Βεβαίωση Πιστοποίησης η ένταξης στα μητρώα εκπαιδευτών/τριών ενηλίκων του
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ/ΕΟΠΠΕΠ.
12. Φωτοτυπία του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας.
13. Κάρτα ανεργίας
14. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι πολιτικός-διοικητικός υπάλληλος του κράτους, των Ν.Π.Δ.Δ. ή μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι συνταξιούχος η δημόσιος υπάλληλος και θα προσκομίσει εφ’ όσον προσληφθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
15. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποχωρήσει οικειοθελώς από όλες τις σχολές (ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΚΕΚ) του ΟΑΕΔ τα τελευταία τρία χρόνια πλέον του έτους αποχώρησης.

16. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικασθεί ή δεν είναι υπόδικος για τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Ν.2683/99 ποινικά αδικήματα.
17. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ότι όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που καταθέτει είναι αληθή και γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
18. Εάν ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πτυχιούχος αλλοδαπής οφείλει επίσης να υποβάλει απολυτήριο Ελληνικού σχολείου ή σχετική βεβαίωση γνώσης Ελληνικής γλώσσας κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν.1566/85. 13.
19. Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 2190/94 και δεν μονιμοποιήθηκαν, και έχουν τα τυπικά προσόντα της σχετικής προκήρυξης, μοριοδοτούνται και προηγούνται έναντι των άλλων υποψηφίων του αντίστοιχου κλάδου (θα πρέπει να προσκομισθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά)
Δ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού εκπαιδευτικού προσωπικού, υποψήφιος/α ο/η οποίος/α :
> Δεν έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων
> Δεν έχει υποβάλλει τίτλους σπουδών
> Δεν έχει υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά αρμόδια όργανα ( ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κ.λ.π. )
> Δεν έχει υποβάλλει αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.

> Δεν έχει υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1988 με την οποία δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που καταθέτει είναι αληθή και γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
> Υποβάλλει εκπρόθεσμα αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά

> Για τους άνδρες υποψήφιους, δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
> Έχει καταδικασθεί για κακούργημα ή πλημμέλημα όπως ο Νόμος προβλέπει.
> Είναι υπόδικοι η έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

Αποκλείεται για τα δυο (2) επόμενα σχολικά έτη από την διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών υποψήφιος /α, ο/η οποίος/α :
S Έχει αξιολογηθεί και προσληφθεί στις Σχολές του ΟΑΕΔ και αποχωρεί οικειοθελώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πλην των περιπτώσεων κύησης και πολύ σοβαρής ασθένειας δικής του /της ή του / της συζύγου του ή συγγενών Α’ βαθμού .
S Έχει αξιολογηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Α3 κατόπιν σχετικής αναφοράς του Διευθυντή της Σχολής ως ακατάλληλος λόγω απρεπούς η αντιπαιδαγωγικής συμπεριφοράς κατ’ επανάληψη η παιδαγωγικής ανεπάρκειας, με βάση στοιχεία για τα οποία ο Διευθυντής έχει συντάξει έκθεση .
Ε. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Όλοι οι υποψήφιοι ανεξαρτήτως βαθμίδας και ειδικότητας θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 500 ώρες εκπαιδευτική εμπειρία σε κατάρτιση η εκπαίδευση ΑμεΑ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα επόμενα κριτήρια και εντάσσονται σε δυο πίνακες κατάταξης (Πίνακας Α και Β και Γ) κατά ειδικότητα και κατά κλάδο ανάλογα την κατηγορία που ανήκουν ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, για ιδιώτες και αντίστοιχους πίνακες κατάταξης (Πίνακας Α και Β και Γ) για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’:
Περιλαμβάνει 3 υποκατηγορίες, στις οποίες εντάσσονται οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

1. Υποψήφιοι κατηγορίας ΠΕ

i. Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού η βασικού τίτλου σπουδών στην Ειδική Αγωγή και
1000 τουλάχιστον διδακτικές ώρες στην κατάρτιση η και στην εκπαίδευση ΑμεΑ
ii. Να διαθέτουν 1500 τουλάχιστον διδακτικές ώρες στην κατάρτιση η και στην εκπαίδευση
ΑμεΑ.
iii. Να διαθέτουν 1000 τουλάχιστον διδακτικές ώρες στην κατάρτιση η και στην εκπαίδευση
ΑμεΑ και 1 έτους (300 ημέρες εργασίας) επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο
σπουδών.

2. Υποψήφιοι κατηγορίας ΤΕ

i. Να διαθέτουν 1500 τουλάχιστον διδακτικές ώρες στην εκπαίδευση η και στην κατάρτιση ΑμεΑ,
ii. Να διαθέτουν 1000 τουλάχιστον διδακτικές ώρες στην κατάρτιση η και στην εκπαίδευση ΑμεΑ και 1 έτους (300 ημέρες εργασίας) επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο σπουδών.
3. Υποψήφιοι κατηγορίας ΔΕ

i. με 1500 τουλάχιστον διδακτικές ώρες στην εκπαίδευση η και στην κατάρτιση ΑμεΑ
ii. Να διαθέτουν 1200 τουλάχιστον διδακτικές ώρες στην κατάρτιση η και στην εκπαίδευση ΑμεΑ και 1 έτους (300 ημέρες εργασίας) επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο σπουδών.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β’:
Στον Πίνακα αυτό εντάσσονται οι υποψήφιοι που δεν μπορούν να ενταχθούν στον Πίνακα Α και μοριοδοτούνται ανάλογα με τα προσόντα τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’:
Στον Πίνακα αυτό εντάσσονται οι υποψήφιοι που δεν μπορούν να ενταχθούν στον Πίνακα Α & Β γιατί δεν έχουν τις 500 ώρες εκπαιδευτική εμπειρία σε κατάρτιση ή εκπαίδευση ΑμεΑ,
μοριοδοτούνται δε ανάλογα με τα προσόντα τους.

ΣΤ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Διδακτική Εμπειρία σε ΑΜΕΑ ή γενικά
> Κάθε ώρα διδακτικής εμπειρίας σε μονάδα εκπαίδευσης γενικής παιδείας η ειδικής αγωγής τυπικής εκπαίδευσης (τμήματα ένταξης, παράλληλη στήριξη, διδασκαλία στο σπίτι) η γενικής επαγγελματικής κατάρτισης η σε αναγνωρισμένα πλαίσια ειδικής αγωγής, κατάρτισης ΑΜΕΑ, ( συλλόγους, ιδρύματα ) μοριοδοτείται με ένα (1) μόριο
> Κάθε ώρα διδακτικής εμπειρίας σε μονάδα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής μοριοδοτείται με δυο (2) μόρια.
> Στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατό να συνυπολογίζεται διδακτική εμπειρία περισσότερη από 28 διδακτικές ώρες ανά εκπαιδευτική εβδομάδα.

2. Επαγγελματική Εμπειρία σε ΑμεΑ η γενικά

> Η επαγγελματική εμπειρία προσμετράται εφ’ όσον είναι συναφής με το αντικείμενο που αιτείται να διδάξει
> Σε περίπτωση πολλαπλής επαγγελματικής δραστηριότητας το ίδιο χρονικό διάστημα η επαγγελματική εμπειρία αξιολογείται έως 25 ημέρες εργασίας ανά μήνα
> Η Επαγγελματική Εμπειρία γενικά αξιολογείται με ένα μόριο (1 ) για κάθε ημέρα επαγγελματικής εμπειρίας .

• Ημέρες εργασίας Χ 1 Χ 1
• Μήνες εργασίας Χ 25 Χ 1
• Έτη εργασίας Χ 300 Χ 1
• Η Επαγγελματική Εμπειρία σε ΑμεΑ (όλων των κλάδων) αξιολογείται με δυο μόρια (2) για κάθε ημέρα επαγγελματικής εμπειρίας .
• Ημέρες εργασίας Χ 1 Χ 2
• Μήνες εργασίας Χ 25 Χ 2
• Έτη εργασίας Χ 300 Χ 2
3. Επιμορφωτικά Σεμινάρια σε ΑμεΑ
Οι υποψήφιοι κάτοχοι πιστοποιητικών παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από φορείς Δημοσίου τομέα, μοριοδοτούνται με ένα μόριο για κάθε ώρα κατάρτισης και μέχρι 500 μόρια τα οποία προστίθενται στο σύνολο των μορίων τους. (εξαιρούνται τα απαιτούμενα σεμινάρια για την απόκτηση της πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ/πρώην ΕΚΕΠΙΣ)
4. Ένταξη στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ
Οι υποψήφιοι πιστοποιημένοι ως εκπαιδευτές ενηλίκων στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ/πρώην ΕΚΕΠΙΣ μοριοδοτούνται με 400 μόρια τα οποία προστίθενται στο σύνολο των μορίων τους και οι υποψήφιοι που είναι ενταγμένοι στο εισαγωγικό μητρώο μοριοδοτούνται με 100 μόρια.

5. Μεταπτυχιακές σπουδές
Στους υποψήφιους κλάδου ΠΕ (πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) κατόχους σχετικών τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών προσμετρώνται για το Μεταπτυχιακό faster κ.λ.π. ) 1.000 μόρια και για το διδακτορικό 2.000 μόρια. Αξιολογείται (ένας) 1 τίτλος τα μόρια του οποίου προστίθενται στο σύνολο των μορίων του.
6. Ανεργία
Σε κάθε υποψήφιο/α όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, που είναι άνεργος/η, στο σύνολο των μορίων του/της προστίθενται 200 μόρια για συμπληρωμένους συνεχόμενους 12 μήνες που είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης. Για συνεχόμενη ανεργία πέραν των 12 μηνών προστίθενται στο σύνολο των μορίων του/της 20 μόρια ανά συμπληρωμένο μήνα και μέχρι 400 μόρια.
7. Παιδαγωγικές σπουδές
Οι υποψήφιοι κάτοχοι Παιδαγωγικών σπουδών, μοριοδοτούνται με 1.200 μόρια τα οποία προστίθενται στο σύνολο των μορίων τους .
Ζ. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει Πιστοποίηση ως εκπαιδευτής ενηλίκων στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ/πρώην ΕΚΕΠΙΣ και έπεται ο υποψήφιος που είναι ενταγμένος στο εισαγωγικό μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ/πρώην ΕΚΕΠΙΣ. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος και από τα κοινωνικά κριτήρια και το βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών.
1. Οικογενειακή Κατάσταση
• Σε κάθε υποψήφιο στο σύνολο των μορίων του προστίθενται 100 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο και 300 μόρια για κάθε τέκνο με ειδικές ανάγκες
• Σε κάθε υποψήφιο στο σύνολο των μορίων του προστίθενται 200 μόρια αν έχει σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
• Σε κάθε υποψήφιο στο σύνολο των μορίων του προστίθενται 100 μόρια αν είναι αρχηγός μονογονεικής οικογένειας

Δικαιολογητικά για την απόδειξη κοινωνικών κριτηρίων:
Για τα άτομα με αναπηρία, καθώς και για όσους έχουν τέκνο ή σύζυγο με αναπηρία από 67% και άνω βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής του ιδρύματος του ΙΚΑ από την οποία να προκύπτει το είδος της πάθησης και ο βαθμός αναπηρίας.
Για τους πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων και αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα ή απόφαση της Α.Σ.Π.Ε. από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του πολυτέκνου ή τέκνου πολυτέκνου.
Για τους γονείς ανηλίκων τέκνων πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα.

2.Βαθμός πτυχίου
Σε κάθε υποψήφιο στο σύνολο των μορίων του προστίθενται στα συνολικά μόρια, τα μόρια που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου του επί το 20. (βαθμός πτυχίου χ 20 )
Σε περίπτωση που στο πτυχίο δεν αναγράφεται ο βαθμός αλλά υπάρχει μόνο ο χαρακτηρισμός ΚΑΛΩΣ, Λ. ΚΑΛΩΣ και ΑΡΙΣΤΑ, θεωρείται ο βαθμός πτυχίου ως εξής :
■ ΚΑΛΩΣ = 5
■ Λ. ΚΑΛΩΣ = 6,5
■ ΑΡΙΣΤΑ = 8,5
Σε περίπτωση που ο βαθμός έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλει βεβαίωση αντιστοιχίας του βαθμού σπουδών από αρμόδιο φορέα
(ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ ) .
Σε περίπτωση που ο βαθμός αναφέρεται σε εικοσαβάθμια κλίμακα γίνεται αναγωγή σε δεκαβάθμια και αν δεν αναφέρεται η δεν μπορεί να προσδιοριστεί, ως βαθμός πτυχίου θεωρείται το πέντε (5).
Η. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών και του ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού της Π.Β.Μ Λακκιάς Θεσσαλονίκης, με βάση τα νόμιμα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αντίστοιχα προσόντα τους συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, μετά από πρόταση

της Διεύθυνσης Α3, πρωτοβάθμια επιτροπή αποτελούμενη από τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη, εκπαιδευτικούς ή και διοικητικούς υπαλλήλους του ΟΑΕΔ.
Η Επιτροπή αυτή:
1. Ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών αυτών και αποκλείει τους μη δικαιούμενους να συμμετάσχουν στην επιλογή με βάση τα δικαιολογητικά αυτά .
2. Ταξινομεί τα δικαιολογητικά κατά ειδικότητα σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη και βαθμολογεί όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Απόφαση.

3. Μετά τη βαθμολόγηση όλων των υποψηφίων συντάσσει Πίνακες Αξιολόγησης
Ωρομισθίου εκπαιδευτικού και επιστημονικού προσωπικού κατά ειδικότητα, σύμφωνα με
τη σχετική προκήρυξη και κατά σειρά αξιολόγησης με βάση τα συνολικά μόρια κάθε
υποψηφίου.
4. Συντάσσει Πίνακα Αποκλειομένων από τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων στον οποίο αναγράφεται συνοπτικά η αιτιολογία αποκλεισμού για κάθε ένα υποψήφιο.
5. Αποφασίζει για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών και αφορά στα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης που δεν προβλέπεται από την παρούσα Απόφαση.
6. Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων παραδίδει στην Διεύθυνση Α3 και στον Διευθυντή της Π. Β. Μ. Λακκιάς, αντίγραφα των συγκεντρωτικών πινάκων αξιολόγησης και του πίνακα αποκλειομένων των υποψηφίων εκπαιδευτικών. Οι πίνακες αξιολόγησης και ο πίνακας αποκλειομένων , αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.
7. Ο Διευθυντής της Π.Β. Μ. Λακκιάς Θεσ/νίκης την επόμενη εργάσιμη ημέρα, μετά την παραλαβή των πινάκων, αναρτά σε εμφανές σημείο της Εκπαιδευτικής Μονάδας αντίγραφα των Πινάκων Αξιολόγησης , του Πίνακα Αποκλειομένων και ανακοίνωση για το δικαίωμα των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών υποβολής ένστασης κατά των πινάκων σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους.

8. Για να εξεταστούν οι ενστάσεις κατά των πινάκων που θα υποβληθούν από υποψηφίους εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού, οι οποίοι πήραν μέρος στην επιλογή, απαιτείται:
> Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία.
> Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου, την ειδικότητα για την οποία ήταν υποψήφιος και τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίσταται αναλυτικά.
> Κανένα νέο δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.

Με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ συγκροτείται Δευτεροβάθμια τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από :

α. Τον Περιφερειακό Διευθυντή, ως Πρόεδρο β. Έναν Εκπρόσωπο της Διοίκησης ως μέλος
γ. Τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή εκπαιδευτικής μονάδας ως μέλος.

Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος των παραπάνω μελών με απόφαση Διοικητή του ΟΑΕΔ, ορίζεται η αντικατάστασή τους .
Η Επιτροπή αυτή:
> Επανεξετάζει τις περιπτώσεις εκείνες που παραπέμπονται σε αυτή από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή καθώς και όποια περίπτωση εισηγείται μέλος της Επιτροπής αυτής.
> Κρίνει τις υποβληθείσες ενστάσεις και οι αποφάσεις της είναι οριστικές.
> Ελέγχει και επικυρώνει τους τελικούς Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών και τον Πίνακα Αποκλειομένων, όπως αυτοί διαμορφώνονται μετά την επανεξέταση των ανωτέρω.
> Ενημερώνει, το συντομότερο δυνατό, την Διοίκηση – Διεύθυνση Α3 του Οργανισμού, για κάθε θέμα επιλογής ωρομισθίου εκπαιδευτικού ή ειδικού επιστημονικού προσωπικού που δεν προβλέπεται από την παρούσα Απόφαση, αναφέροντας συγχρόνως την πρότασή της.
> Συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται ο επικυρωμένος Πίνακας Αποκλειομένων και οι επικυρωμένοι Πίνακες Αξιολόγησης των υποψηφίων, κατά κατηγορία ειδικότητα και κλάδο σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη.

> Το έργο της Επιτροπής λήγει μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών. Οι νέοι τελικοί πίνακες, που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου της παραπάνω επιτροπής, παραδίδονται στην Διεύθυνση Α3 και στον Διευθυντή της Π.Β.Μ. Λακκιάς Θεσ/νίκης και αναρτώνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την παραλαβή τους στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Β.Μ. Λακκιάς .
> Ο Διευθυντής της Π.Β.Μ. Λακκιάς αιτείται προς την διεύθυνση Α3 , την έγκριση κάλυψης των κενών θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο της Α3. Μετά την έγκριση, ειδοποιεί τους υποψηφίους του πίνακα αξιολόγησης με κάθε πρόσφορο μέσο που αποδεικνύει ότι έλαβαν γνώση κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Θ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
> Οι προσλήψεις θα καλυφθούν πρώτα από τον Πίνακα Α σύμφωνα με την αξιολόγηση και τις ανάγκες της σχολής και αφού εξαντληθεί τότε θα γίνουν και από τον Πίνακα Β με σειρά ανάλογα με την κατάταξη των υποψηφίων. Σε περίπτωση και μόνο μη προσέλευσης υποψηφίων στους Πίνακες Α & Β ή εξαντλήσεως των υποψηφίων, τότε υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολών από τον Πίνακα Γ.
> Για όλους τους κλάδους για τους οποίους απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βιβλιάριο υγείας είναι απαραίτητη η προσκόμιση τους.
> Εφόσον εξαντληθούν οι ιδιώτες υποψήφιοι των Πινάκων Α και Β και Γ τότε δύναται να προσλαμβάνονται υποψήφιοι των πινάκων Α και Β και Γ των Δημόσιων Υπάλληλων, Συνταξιούχων, αντιστοίχων ειδικοτήτων και κλάδων, που αξιολογούνται με τα ίδια ως άνω κριτήρια.
> Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον δημιουργηθούν ανάγκες εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού και εξαντληθούν όλοι οι υποψήφιοι των αντίστοιχων πινάκων αξιολόγησης δύναται ο ΟΑΕΔ να προσλαμβάνει εκπαιδευτικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό με κατευθείαν πρόσληψη και οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν τα προσόντα των θέσεων που καλύπτουν, όπως αυτά έχουν καθοριστεί με την αρχική προκήρυξη.
> Η πρόσληψη του επιλεγέντος ωρομισθίου προσωπικού της Π.Β.Μ. Λακκιάς Θεσ/νίκης πραγματοποιείται με απόφαση της Διοικήτριας του Οργανισμού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

> Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα προκήρυξη και προκύπτει κατά την διαδικασία επιλογής εκτάκτου εκπαιδευτικού προσωπικού της ΠΒΜ ΟΑΕΔ Λακκιάς ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Η τελική έγκριση πρόσληψης του εκπαιδευτικού προσωπικού υπόκειται στην έγκριση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου που αναμένεται από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τα συναρμόδια Υπουργεία.

Άλλες θέσεις εργασίας για τη Θεσσαλονίκη εδώ

Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ