Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού – ΟΑΕΔ – καταρτίζει νέο πλάνο για την προσέγγιση των επιχειρήσεων που προσφέρουν θέσεις εργασίας ή µπορούν να δηµιουργήσουν νέες.

Μεταξύ άλλων θεσπίζει µόνιµο µηχανισµό για τη µέτρηση του βαθµού ικανοποίησης των εργοδοτών από τις υπηρεσίες του Οργανισµού ενώ δηµιουργεί και ειδική µονάδα για τις µεγάλες επιχειρήσεις. Οι αλλαγές αυτές υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος για τον «Επαναπροσδιορισµό του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕ∆» και ειδικότερα, του ενταγµένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» έργου «Αναβάθµισης Υπηρεσιών, Εργαλείων και ∆ιαδικασιών Συµπράξεων». Το έργο που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ελληνικό ∆ηµόσιο εκτιµάται ότι µε την ολοκλήρωσή του, εντός των επόµενων µηνών, θα αλλάξει καταλυτικά τον τρόπο λειτουργίας του Οργανισµού.

Τις αλλαγές αυτές στη µεθοδολογία, στη διαδικασία και στις πρακτικές προσέγγισης των επιχειρήσεων-εργοδοτών ο ΟΑΕ∆ τις χάραξε και τις υλοποιεί, λαµβάνοντας υπόψη τις καταγεγραµµένες ανάγκες, συστάσεις και προτεραιότητες των ίδιων των επιχειρήσεων που δηµιουργούν θέσεις εργασίας. Για την καταγραφή αυτή διενεργήθηκε τον Μάρτιο του 2015 έρευνα «ικανοποίησης εργοδοτών». Η έρευνα είχε αναδείξει πρώτα µεταξύ των ζητηµάτων που οι εργοδότες θέτουν αναφορικά µε την συνεργασία τους µε τον Οργανισµό, τη µείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση των παρεχόµενων υπηρεσιών µέσω της ∆ιαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕ∆. Έτσι, για παράδειγµα, η αναβάθµιση της ∆ιαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕ∆ γίνεται µε γνώµονα ο Οργανισµός να παρέχει στο άµεσο µέλλον προς τις επιχειρήσεις αλλά και προς τους αναζητούντες εργασία προσωποποιηµένη πληροφόρηση, αυτοµατοποιηµένη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης, εργαλεία αναζήτησης υποψηφίων και ανάρτησης αγγελιών για κενές θέσεις εργασίας, ικανοποιώντας τις ανάγκες των συναλλασσόµενων όπως οι ίδιοι τις έχουν προσδιορίσει.

Το σύνολο των αλλαγών που έχουν δροµολογηθεί και υλοποιούνται στον ΟΑΕ∆ και στις οποίες οικοδοµείται η νέα σχέση του Οργανισµού µε τις επιχειρήσεις-εργοδότες παρουσιάστηκαν σε δύο ηµερίδες που οργανώθηκαν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα – στις 10/11 και στις 13/11- µε θέµα «Ο ΟΑΕ∆ προσεγγίζει τις επιχειρήσεις» στο πλαίσιο του παραπάνω προγράµµατος και µε την συµµετοχή εκπροσώπων του επιχειρηµατικού κόσµου καθώς και της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕ∆.

Χαιρετίζοντας την ηµερίδα στην Αθήνα η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας κα Ράνια Αντωνοπούλου, ανέπτυξε τη στρατηγική του Υπουργείου για την αύξηση της απασχόλησης στη νέα προγραµµατική περίοδο, τον ρόλο του ΟΑΕ∆ στην υλοποίηση της στρατηγικής, ενώ αναφέρθηκε και στην φιλοσοφία των προγραµµάτων για ανέργους που ξεκινούν σύντοµα.

Η ∆ιοικήτρια του ΟΑΕ∆, κα Μαρία Καραµεσίνη, αναφέρθηκε στην ανάγκη του επιχειρησιακού επαναπροσδιορισµού του Οργανισµού, ώστε να ανταποκριθεί στις µεγάλες ανάγκες της κοινωνίας και τις προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τονίζοντας ότι οι προσπάθειες βελτίωσης των υπηρεσιών του Οργανισµού προς τους εργοδότες και τους ανέργους είναι µία συνεχής προσπάθεια που θα συνεχιστεί και µετά την ολοκλήρωση του επιχειρησιακού επαναπροσδιορισµού του ΟΑΕ∆ το 2016.

Οι ίδιοι οι εργοδότες είχαν τη δυνατότητα να εκθέσουν τους προβληµατισµούς τους για τη συνεργασία τους µε τον ΟΑΕ∆, ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους ειδικευµένους εργασιακούς συµβούλους και την διοίκηση του Οργανισµού στο πλαίσιο συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης. Ο εποικοδοµητικός αυτός διάλογος κατέληξε σε συγκεκριµένες προτάσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών του Οργανισµού.

epixeiro.gr