Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών ως προσωρινών αναπληρωτών στο
πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ολοήμερο Νηπιαγωγείο – ΑΠ1» του Ε.Π. «Εκπαίδευση
και Δία Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 & σε συσχέτιση με την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ
2014-2020 ως έργο Phasing (2 διακριτές φάσεις) και «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» ΑΠ 6, 8, 9
του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-cjopb17

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών 161 εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών
στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ολοήμερο Νηπιαγωγείο – ΑΠ1» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και
Δία Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 & σε συσχέτιση με την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020
ως έργο Phasing (2 διακριτές φάσεις) και «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» ΑΠ 6, 8, 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως αναφέρονται στον
κάτωθι πίνακα.
Οι εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο
Ολοήμερο Νηπιαγωγείο στα τμήματα που εφαρμόζουν το Ολοήμερο Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο της
ανωτέρω Πράξης πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για την υποστήριξη στα προνήπια.
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 15 έως και την Παρασκευή
16 Οκτωβρίου 2015. Θα τοποθετηθούν με απόφαση των Προϊσταμένων των οικείων Δ/νσεων σε
κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους
(2015-2016) βάσει των ισχυουσών διατάξεων.

[quote]Δείτε τον πίνακα με τα ονόματα και τις θέσεις ΕΔΩ[/quote]