Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο αναζητά τέσσερις πτυχιούχους για 12μηνη σύμβαση εργασίας.

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου».

Οι θέσεις απευθύνονται σε τέσσερις πτυχιούχους. Έναν διπλωματούχο μηχανικό Η/Υ & πληροφορικής ή ηλεκτρολόγο μηχανικό & μηχανικό υπολογιστών ή ηλεκτρολόγο μηχανικό και τεχνολογίας υπολογιστών ή πτυχιούχο ή διπλωματούχος πληροφορικής ή συναφούς πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (θέση 1) και τρεις διπλωματούχους μηχανικούς Η/Υ & πληροφορικής ή πτυχιούχους / διπλωματούχους πληροφορικής ή συναφούς πτυχίου/διπλώματος ή πτυχιούχους θετικών επιστημών, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (θέση 2).

Το έργο θα εκτελεστεί στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων, με το νέο προσωπικό να υπογράφει ετήσια σύμβαση εργασίας με δυνατότητα ανανέωσης και αμοιβή στο ποσό των 1.800,00€ μηνιαίως έκαστος. Το εν λόγω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του αναδόχου, πάσης φύσεως νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη κλπ.

Απαραίτητα προσόντα

Θέση 1:

 • Δίπλωμα Μηχανικού H/Y & Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πτυχίο/Δίπλωμα Πληροφορικής ή συναφές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε web development /ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για τουλάχιστον δύο έτη
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση βάσεων δεδομένων για τουλάχιστον δύο έτη
 • Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2)

Θα συνεκτιμηθούν:

 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό (Java, Perl, C++)
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων Linux
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε web development frameworks /περιβάλλοντα ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών
 • Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας (μοριοδότηση επιπέδου Β2 και άνω)
 • Προσωπική συνέντευξη

Θέση 2:

 • Δίπλωμα Μηχανικού H/Y & Πληροφορικής ή Πτυχίο/Δίπλωμα Πληροφορικής ή συναφές, ή Πτυχίο Θετικών Επιστημών, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων διαχείρισης μάθησης και στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων για τουλάχιστον δύο έτη
 • Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2)

Θα συνεκτιμηθούν:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και διαχείριση βάσεων δεδομένων (μοριοδότηση μέχρι και δύο έτη εμπειρίας)
 • Πιστοποίηση Moodle (MCCC ή MEC)
 • Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας
 • Προσωπική συνέντευξη

Πού θα υποβάλλετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μόνο ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://apps.eap.gr/elke, το αργότερο έως την Τρίτη 9 Απριλίου 2024 (23:59).

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Πηγή: proson.gr ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Άνοιξε η αίτηση για Youth Pass. Θέσεις σε ΚΑΡΕΛΙΑ, FRAPORT, NESTLE και άλλες 10 εταιρίες. ΑΣΕΠ: 3.500 διορισμοί από απόφοιτους γυμνασίου και λυκείου