ΡΟΔΟΠΗ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ – Η Σχολή Αστυφυλάκων / Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Φρουρών Κομοτηνής προκηρύσσει προς κάλυψη, τις κατωτέρω θέσεις διδακτικού προσωπικού (τακτικών – αναπληρωματικών – βοηθών) στα ακόλουθα μαθήματα:

ergasia-εργασια-9843

Μαθήματα με βαθμό
ΤακτικοίΑναπληρωτέςΒοηθοί
1.Στοιχεία Ποινικού Δικαίου
α. Ποινικός Κώδικας12
β. Ποινική Δικονομία12
2. Στοιχεία Συνταγματικού ΔικαίουΑνθρώπινα Δικαιώματα12
3. Οργανισμός- Κανονισμοί Ελληνικής Αστυνομίας12
4.Θέματα Προστασίας Επισήμων Προσώπων12
5.Θέματα Φρούρησης Στόχων Ύποπτα άτομα12
6. Αυτοάμυνα Αυτοπροστασία
α. Αυτοάμυνα12
β. Αυτοπροστασία12
7. Οπλοτεχνική Σκοποβολή12
8. Εξουδετέρωση βομβών εκρηκτικών μηχανισμών μέτρα προστασίας12
9. Κοινά Ευρωπαϊκά Πρότυπα Φύλαξης Συνόρων12
Μαθήματα χωρίς βαθμό
1. Πρώτες βοήθειες12
2. Σωματική αγωγή Ασκήσεις Πυκνής Τάξης12
Προσωπικό του Κ.Ε.Ει.Φ.
3. Διαλέξεις:
α. Ναρκωτικά12
β. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι12
γ. Θέματα Τροχαίας12
δ. Δημόσια Ασφάλεια12
ε. Μεταγωγές & φύλαξη κρατουμένων και Μέτρα Τάξης Δικαστηρίων12
στ. Ψυχολογικά θέματα και προσεγγίσεις12
ζ. Κανόνες Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς12

Όπου αναφέρονται αστυνομικοί στην προκήρυξη, περιλαμβάνονται και Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες.

β.2.1. Στοιχεία Ποινικού Δικαίου (Ποινικός Κώδικας, Ποινική Δικονομία):
α) Για το αντικείμενο του Ποινικού Κώδικα του μαθήματος «Στοιχεία Ποινικού Δικαίου» :
Να κατέχουν Πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής ή Ισότιμου Τμήματος αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου.
Φ Σε περίπτωση μη κάλυψης εν όλω ή εν μέρει των προκηρυχθεισών θέσεων από υποψηφίους έχοντες τα ανωτέρω προσόντα να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν με υποψήφιους πτυχιούχους άλλων Τμημάτων Σχολών ημεδαπών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Τμημάτων αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, των οποίων το αντικείμενο του πτυχίου σχετίζεται με συναφές ή σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω μαθήματος.

β) Για το αντικείμενο της Ποινικής Δικονομίας του μαθήματος «Στοιχεία Ποινικού Δικαίου»:
Να κατέχουν Πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής ή Ισότιμου Τμήματος αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου.
Φ Σε περίπτωση μη κάλυψης εν όλω ή εν μέρει των προκηρυχθεισών θέσεων από υποψηφίους έχοντες τα ανωτέρω προσόντα να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν με υποψήφιους πτυχιούχους άλλων Τμημάτων Σχολών ημεδαπών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Τμημάτων αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, των οποίων το αντικείμενο του πτυχίου σχετίζεται με συναφές ή σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω μαθήματος

β.2.2. Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου – Ανθρώπινα Δικαιώματα:
Να κατέχουν Πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής ή Ισότιμου Τμήματος αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου.
Φ Σε περίπτωση μη κάλυψης εν όλω ή εν μέρει των προκηρυχθεισών θέσεων από υποψηφίους έχοντες τα ανωτέρω προσόντα να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν με υποψήφιους πτυχιούχους άλλων Τμημάτων Σχολών ημεδαπών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Τμημάτων αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, των οποίων το αντικείμενο του πτυχίου σχετίζεται με συναφές ή σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω μαθήματος.

β.2.3. Οργανισμός – Κανονισμοί Ελληνικής Αστυνομίας:
Να είναι εν ενεργεία αστυνομικοί.
– Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η κάλυψη του αριθμού των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, από εν ενεργεία αστυνομικούς, δυνατόν αυτές να καλυφθούν από εν συντάξει αστυνομικούς.

β.2.4. Θέματα Προστασίας Επισήμων Προσώπων:
Να είναι εν ενεργεία αστυνομικοί.

– Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η κάλυψη του αριθμού των θέσεων που
έχουν προκηρυχθεί, από εν ενεργεία αστυνομικούς, δυνατόν αυτές να καλυφθούν από εν συντάξει αστυνομικούς.

β.2.5. Θέματα Φρούρησης Στόχων- Ύποπτα άτομα:
Να είναι εν ενεργεία αστυνομικοί.
– Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η κάλυψη του αριθμού των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, από εν ενεργεία αστυνομικούς, δυνατόν αυτές να καλυφθούν από εν συντάξει αστυνομικούς.

β.2.6. Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία:
α) Για το αντικείμενο της αυτοάμυνας του μαθήματος της «Αυτοάμυνας -Αυτοπροστασίας»:
Να είναι:
* Φ εν ενεργεία Αστυνομικοί
* Φ εν συντάξει Αστυνομικοί
Φ εν συντάξει Στρατιωτικοί, Λιμενικοί κ.λπ.
Οι ανωτέρω να έχουν υποστεί ή να έχουν παρακολουθήσει:
*
α) Είτε εκπαίδευση σε θέματα παρουσίασης – επίδειξης νέων μορφών τεχνογνωσίας και τεχνικής διδασκαλίας σε πρακτικά μαθήματα της Σχολής Αστυφυλάκων.
β) Είτε εκπαίδευση σε θέματα εκπαιδευτών παιδαγωγικής ψυχολογίας, επικοινωνίας και ολυμπιακής τεχνογνωσίας.
γ) Είτε εκπαίδευση σε θέματα Αυτοάμυνας – Αυτοπροστασίας, Οπλοτεχνικής -Σκοποβολής, Ασκήσεων Πυκνής Τάξης.
δ) Είτε Σχολείο κατάρτισης Εκπαιδευτών Αστυνομικών Σχολών. ε) Είτε εκπαίδευση σε θέματα Εκπαιδευτών του μόνιμου Προσωπικού της Σχολής Αστυφυλάκων.

στ) Είτε εκπαίδευση σε θέματα λειτουργίας Σχολείου Εκπαιδευτών Αστυνομικών Σχολών.
ζ) Είτε εκπαίδευση σε θέματα τεχνικών εκπαιδευτικού χαρακτήρα Αυτοάμυνας -Αυτοπροστασίας, Οπλοτεχνικής Σκοποβολής.
η) Είτε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση εκπαιδευτικού προσωπικού. θ) Είτε σεμινάριο Αυτοπροστασίας.
ι) Είτε εκπαίδευση στον τρόπο λειτουργίας χειρισμού και εγκατάστασης λογισμικού στους εξομοιωτές διαχείρισης κρίσιμων αστυνομικών καταστάσεων. ια) Είτε σχολείο οπλισμού του ΚΕΤΧ (ΠΑΤΡΑ).

ιβ) Είτε μετεκπαίδευση σε θέματα Αυτοάμυνας – Αυτοπροστασίας, Οπλοτεχνικής -Σκοποβολής.
ιγ) Είτε σχολείο ειδικής σωματικής εκπαίδευσης στις μεθόδους Αυτοάμυνας -Αυτοπροστασίας, ΤΖΟΥΝΤΟ – ΚΑΡΑΤΕ – ΑΙ ΚΙΝΤΟ.
ιδ) Είτε εκπαίδευση στη Σχολή Μετεκπαίδευσης σε θέματα Ψυχολογίας -Παιδαγωγικής – Επικοινωνίας – Τεχνικές Εκπαιδευτικού Χαρακτήρα – Αυτοάμυνας -Αυτοπροστασίας – Οπλοτεχνικής – Σκοποβολής.

ιε) Είτε εκπαίδευση Αξιωματικών της Αστυνομικής Ακαδημίας, ως εκπαιδευτές θεμάτων Αστυνομικής Αυτοάμυνας, Αυτοπροστασίας, Οπλοτεχνικής και Αμυντικής Σκοποβολής.
Εκτός των κατεχόντων κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω αναφερόμενα προσόντα, δυνατόν να επιλεγούν ως βοηθοί στο εν λόγω μάθημα για κάλυψη των προκηρυχθεισών θέσεων και:
Φ Πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ή ισότιμων τμημάτων αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων με ειδικότητα TAEKWONDO ή JUDO ή πυγμαχία ή πάλη ή παρεμφερών ειδικοτήτων, ως βοηθοί.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν (εντός φακέλου με διάφανο εξώφυλλο) μέχρι την 14.00′ ώρα της 02-11-2015 τα ακόλουθα έντυπα – δικαιολογητικά στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Φρουρών Κομοτηνής, με βάση ότι αυτά θα είναι:

– 1) Αριθμημένα, με ενιαία αρίθμηση, από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα του τελευταίου δικαιολογητικού.
2) Καταγεγραμμένα σε πίνακα περιεχομένων, στον οποίο θα αναγράφεται ο/οι αριθμός/οί σελίδας/ων του καθενός.
– Αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκυρότητα ή μη της υποβαλλόμενης αίτησης και των δικαιολογητικών, είναι ο ίδιος ο αιτών.

(1) Υποχρεωτικά:
(α) Αίτηση επί του αντιστοίχου εντύπου της Σχολής, όπου υποχρεωτικά επικολλάται έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων 4Χ4 εκ. (η αίτηση χορηγείται από Υπηρεσία πρόσληψης).
(β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σχετικά με τις σπουδές, το διδακτικό και συγγραφικό έργο, καθώς και την προϋπηρεσία.
(γ) Έντυπο ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων αιτούντων επί του αντίστοιχου εντύπου της Σχολής (χορηγείται από Υπηρεσία πρόσληψης).
(δ) Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του (της) αιτούντος (σας). (ε) Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών.
(στ) Επικυρωμένο πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου για τους υποψήφιους Αξιωματικούς εν αποστρατεία (ε.α.), στο οποίο να εμφαίνεται ότι έχουν αποστρατευθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους. Σε περίπτωση που δεν εμφαίνεται αυτό – ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία – να προσκομίσουν άλλο δικαιολογητικό που να βεβαιώνει αυτό.
(η) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/96, στην οποία να δηλώνουν ότι:
Πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα, προσόντα και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού αυτού (Κεφ. Α’ Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 124/9-2-2007).
Δεν κατέχουν δημόσια θέση ή στην περίπτωση που κατέχουν δημόσια θέση, δήλωση για την κατηγορία, το βαθμό και το είδος της κατεχόμενης εκ μέρους τους θέσεως και ότι έχουν υπ’ όψιν τους περιορισμούς των Νόμων 1256/1982 και 1305/1982 (περί πολυθεσίας) και ότι θα προσκομίσουν εντός της προθεσμίας που θα ορισθεί, απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Υπηρεσίας τους, που θα τους επιτρέπει την απασχόλησή τους.

Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που συνεπάγονται τις στερήσεις των άρθρων 59 και 65 του Π.Κ.
Δεν διώκονται ποινικά. Έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έχουν υγεία και αρτιμέλεια που επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και δεν πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα.
Τα αναγραφόμενα στην αίτηση, στο έντυπο ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων και στο Βιογραφικό Σημείωμα των αιτούντων, είναι απολύτως ακριβή.

Β. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερα του ενός μαθήματα:
(1) Θα υποβάλλουν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως παραπάνω για το μάθημα της πρώτης επιλογής τους.
(2) Για καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα, για τα οποία επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα, αρκεί να υποβάλλουν φάκελο με :
(α) Αίτηση και όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σε απλά φωτοαντίγραφα, χωρίς επικύρωση.
(β) Απλό σημείωμα, στο οποίο δηλώνεται το μάθημα, για το οποίο έχουν υποβάλει τον πλήρη φάκελο με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.

Όλα τα δικαιολογητικά, να προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα και όχι σε επικυρωμένα αντίγραφα ή πρωτότυπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

[quote]Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ[/quote]