ΕΡΓΑΤΕΣ απόφοιτοι Λυκείου ζητούνται από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

 

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Ενσακιστές για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις  Θεσσαλονίκης.

 

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ

Τα βασικά καθήκοντα της θέσης είναι τα ακόλουθα:

•    Ενσάκιση σε μικρούς σάκους & μεγασάκους, παλετοποίηση, περιτύλιξη παλετών.
•    Μεταφορά πρώτων και βοηθητικών υλών, επαναπλήρωση δοχείων αποθήκευσης βοηθητικών υλών, αλλαγή ρολών υλικών συσκευασίας.
•    Καθαριότητα εξοπλισμού και περιβάλλοντα χώρου.
 Απαραίτητα Προσόντα / Προϋποθέσεις

•    Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας (ΤΕΛ, ΤΕΕ Β Κύκλου, ΕΠΑ.Λ).
•    Ηλικία έως 45 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1972).
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον 6 ετών σε  αυτοματοποιημένη γραμμή ενσάκισης, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
•    Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας την οποία πρέπει να κατέχουν έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.
•    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.

Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων από τον εργοδότη, όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων των υποψηφίων ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια καθώς και αντιγράφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα, καθώς και η πιστοποίηση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων, θα κατατίθενται παράλληλα με την υποβολή της αίτησης πρόσληψης.

Επιθυμητά Προσόντα

•    Bασική γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
•    Γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Χαρακτηριστικά υποψηφίων

•    Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, εργατικότητα, ομαδικό πνεύμα, προσαρμοστικότητα, πειθαρχία.
•    Δυνατότητα βαριάς χειρονακτικής εργασίας σε πρόγραμμα 24ωρης εναλλασσόμενης βάρδιας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδέχονται απασχόληση σε πρόγραμμα  εναλλασσόμενης 24ωρης βάρδιας  και ότι η πρόσληψή τους τελεί υπό δοκιμαστική περίοδο ενός έτους.

Η εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος όμορων Δήμων του Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης) θα θεωρηθεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα.
Επισημαίνεται ότι η εντοπιότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται κατά τη διαδικασία της πρόσληψης με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας από τον όμορο Δήμο, Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον όμορο Δήμο, Λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ και αντίγραφου φορολογικής δήλωσης.  

Επισήμανση

•    Ρητά εξαιρούνται υποψήφιοι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης, συνοδευόμενο από πρόσφατη φωτογραφία τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή  στη διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Χειμάρρας 8Α
Τ.Κ. 151 25  Μαρούσι
Υπόψη Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Ομίλου
αναγράφοντας απαραιτήτως τον Κωδικό της θέσης (ΕΒ1)

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης, ορίζεται η  Παρασκευή 19 Μαΐου  2017.
Προσοχή: Κατά την συμπλήρωση της αίτησης πρόσληψης, επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι υποχρεωτικά θα πρέπει :
-Να συμπληρώσουν τη συγκεκριμένη μόνο αίτηση (την οποία μπορούν να την αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της ΕΛΠΕ Α.Ε. (www.helpe.gr)  και να μην αποστέλλουν βιογραφικά σημειώματα).
-Να συμπληρώσουν ΟΛΑ τα πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*).
-Να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι αιτήσεις πρόσληψης θα θεωρούνται άκυρες. 
Οι υποψήφιοι, που θα υποβάλουν αίτηση πρόσληψης χωρίς να πληρούν όλα τα παραπάνω αναφερόμενα απαραίτητα προσόντα της θέσης ή σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησής τους λόγω των προαναφερομένων, δεν θα λάβουν  ειδοποίηση από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ
Δείτε εδώ και άλλες αγγελίες με επιλογές από Χρυσή Ευκαιρία, aggeliopolis, Skywalker, kariera κ.α.