«Τρέχουν» οι αιτήσεις για επτά θέσεις εργασίας στον ΕΟΔΥ, σε Αττική και Κρήτη.

«Ενεργές» παραμένουν οι αιτήσεις για την κάλυψη επτά θέσεων εργασίας, με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, στον Εθνικό Οργανισμ Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

  • στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ) στη Βάρη Αττικής – 3 Βιολόγων ή Ιατρών (Βιοπαθολόγων) και 2 Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ή Βιοϊατρικών Επιστημών
  • στο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥΚρήτης στο Ηράκλειο – 1 Βιολόγου και 1 Χημικού.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση έως 21 μήνες ή έως τη λήξη του έργου, με συνολική αμοιβή έως το ποσό των 35.070 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω ανθρωπομήνες απασχόλησης συνεπώς και η αμοιβή είναι ενδεικτικά και η διάρκεια απασχόλησης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης και έως τη λήξη του έργου, ήτοι 31 Μαρτίου 2026.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) για 2 κωδικούς θέσης κατά μέγιστο, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ή το διαδικτυακό τόπο www.gov.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ (Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00 μ.μ..

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.  Πηγή: proson.gr