Ο Δήμος Ύδρας ύστερα από την υπ’ αριθ. 116/2015 απόφαση του Δ.Σ,
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού (3) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών
των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα
ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

ERGASIA-JOBS-ΕΡΓΑΣΙΑ-EY45

3 Εργάτης ΥΕ (2 μήνες)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους
ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.
3584/07

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ύδρας
(Δ/νση: Ύδρα 180 40, τηλ: 2298320203) και αρμόδιος για την παραλαβή
είναι η υπάλληλος κ. Δηλαβέρη Σταματίνα κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε
προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου.

[quote]Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ[/quote]