ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ανακοινώνει την πρόσληψη ατόμων για την κάλυψη τριάντα (30) θέσεων κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Άθλησης για Όλους» κατά την περίοδο 2015-2016, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση

ΚΩΔ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ
101 ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 5
102 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 4
103 ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 5
104 TAEKWON DO 2
105 ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 3 Γνώσεις αεροβικής γυμναστικής
107 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 3 Γνώσεις αεροβικής γυμναστικής – pilates
108 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2 Γνώσεις αεροβικής γυμναστικής – pilates
109 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2 Γνώσεις αεροβικής γυμναστικής -pilates
110 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 1
111 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1
112 ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2 Γνώσεις αεροβικής γυμναστικής – pilates

Προκειμένου οι υποψήφιοι να απασχοληθούν και σε αντικείμενα όπου απαιτούνται διαφορετικά προσόντα από την κύρια ειδίκευσή τους, θα πρέπει απαραίτητα να κατέχουν και τη συγκεκριμένη ειδίκευση ή εμπειρία της θέσης στην οποία θα απασχοληθούν. Για τη λειτουργία των ειδικών προγραμμάτων απαιτείται ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή ή ανάλογη προϋπηρεσία σε προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η
επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή
ειδικότητας κ.τ.λ.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και
το βιογραφικό είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε όποια Δημοτική Ενότητα του
υποδειχθεί (Δημοτικές Ενότητες Ευκαρπίας ,Πολίχνης & Σταυρούπολης Δήμου Παύλου
Μελά, και ότι και ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
4. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής,ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού
διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
8. Βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος.
9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθοδοτικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή
άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού
χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας
θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.
10. Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα
οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
11. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογενεϊκής
οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ’αρ. 26869/1-10-2013Υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 2527/8-10-2013/ΑΔΑ:ΒΛΛΚΓ-39Η) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου
Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα
ανακοινώσεων στο Δημαρχείο του Δήμου Παύλου Μελά και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα
(10 ημερολογιακών) ημερών στα γραφεία του Δήμου από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης
των αποτελεσμάτων.
Κριτήρια επιλογής
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με
σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του Ο.Α.Ε.Δ.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω
προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας
δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α. οι οποίοι δεν είναι άνεργοι. Η πρόσληψη αυτών γίνεται με
βάση την κατάταξή τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται
παρακάτω. Ως εκ τούτου , συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη τον
περιορισμό της ανεργίας και στη συνέχεια και της εντοποιότητας.

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα
ακόλουθα κριτήρια:
Τυπικά Προσόντα
Βασικό Πτυχίο: Βαθμός Πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο
δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,3).
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 μονάδες.
Διδακτορικό: 1 μονάδα.
Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες
μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία
αυτών.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους.

Εμπειρία
Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες.
Για κάθε μήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω
λαμβάνονται 0,08μονάδες.
Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών
μικρότερο των 120, οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται ως εξής: αρ. μηνών × ώρες
απασχόλησης το μήνα ×0,08 μονάδες / 120.

Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια
Πολυτεκνία
Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες.
Ανήλικα τέκνα
Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.
Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ. 6ν. 3838/2010).
Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 0,3 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο
του.
Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων
Λοιπά απαιτούμενα προσόντα
Στην περίπτωση που απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα (τυπικά ή / και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα αυτά βαθμολογούνται ως εξής:
Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 μονάδα.
Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης0,5 μονάδες.
Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο
πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου τμήματος των Α.Ε.Ι., λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις
σπουδών ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της
ανακοίνωσης.
Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος
κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).
Για τα προγράμματα που αφορούν σε άτομα με αναπηρίες, καταρτίζεται ξεχωριστή
κατάσταση υποψηφίων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν την αντίστοιχη ειδίκευση.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Π.Φ.Α. με τη συγκεκριμένη ειδίκευση, δύναται να
προσληφθούν Π.Φ.Α.με προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Στις περιπτώσεις που από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες του προγράμματος, σύμφωνα με την
κρίση του φορέα και την απαραίτητη σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Α., απαιτείται Π.Φ.Α. με
συγκεκριμένη ειδίκευση ή εμπειρία, που προβλέπεται στην προκήρυξη, προσλαμβάνεται Π.Φ.Α. που έχει τα απαραίτητα προσόντα.
Για το ποσοστό του 20% των θέσεων δεν προσμετρούνται τα μόρια προϋπηρεσίας στα
Π.Α.γ.Ο

Οικονομικοί όροι απασχόλησης
• Στα Π.Α.γ.Ο. προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., με δικαίωμα να
εργασθούν ως τη συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών ανά εβδομάδα.
• Όσοι επιλεγούν να εργασθούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση που
καθορίζεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
από 23/11/2015 και για δέκα (10) ημέρες, έως και 2/12/2015 ώρες 9:00 – 14:00 στα γραφεία του Δήμου Παύλου Μελά (Διεύθυνση : Λαγκαδά 221, 3ος όροφος, Σταυρούπολη. Τηλ. Επικοινωνίας 2313 302 960 – 961 – 916).

Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ