ΚΟΖΑΝΗ – Η ΔΕΗ ανακοινώνει για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα επτά (57) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΟΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
201ΑΗΣ/ Αγίου ΔημητρίουΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοματισμών και Οργάνων (ημερήσιοι)

8

μήνες

2
202ΑΗΣ/ Αγίου ΔημητρίουΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνίτες ΣταθμώνΥποσταθμών (βάρδια)

8

μήνες

7
203ΑΗΣ/ Αγίου ΔημητρίουΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνίτες (βάρδια)

8

μήνες

21
204ΑΗΣ/ Αγίου ΔημητρίουΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Τεχνίτες Ορυχείων (βάρδια)

8

μήνες

13
206ΑΗΣ/ Αγίου ΔημητρίουΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Τεχνίτης Συγκολλητής (ημερήσιοι)

8

μήνες

1
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΟΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
207ΑΗΣ/ Αγίου ΔημητρίουΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Μετακινητής Βαρών (Μανουβραδόρος)

8

μήνες

1
209ΑΗΣ/ Αγίου ΔημητρίουΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνίτες (ημερήσιοι)

8

μήνες

5
210ΑΗΣ/ Αγίου ΔημητρίουΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Οικοδόμος Μόνιμων Συνεργείων Συντήρησης

(ημερήσιος)

8

μήνες

1
211ΑΗΣ/ Αγίου ΔημητρίουΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνίτης ΣταθμώνΥποσταθμών

(ημερήσιος)

8

μήνες

1
212ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Χειριστής Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών)

8

μήνες

1
214ΑΗΣ /Αγίου ΔημητρίουΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Οδηγοί Λεωφορείου

(βάρδια)

8

μήνες

2
ΑΗΣ/ Αγίου ΔημητρίουΝ. ΚΟΖΑΝΗΣΔΕ Οδηγός81
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΟΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
215Φορτηγών Χωματουργικών Αυτοκινήτωνμήνες
220ΑΗΣ/ Αγίου ΔημητρίουΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνίτης Εργαλειομηχανών Τορναδόρος (ημερήσιοι)

8

μήνες

1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
2. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν αποκλειστικά και μόνο στις εργασίες για τις οποίες προσλαμβάνονται.

– Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 201 θα απασχοληθούν σε εργασίες της ειδικότητας τους.

– Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 202 θα απασχοληθούν με βάρδια σε εργασίες επιτήρησης και συντήρησης εξοπλισμού.
– Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 203 (βάρδια) θα απασχοληθούν με βάρδια σε εργασίες επιτήρησης, ελέγχου, χειρισμών, συντήρησης, απόφραξης και σε εξοπλισμό Μονάδων και συστημάτων λιγνίτη-τέφρας-χημικής κατεργασίας ύδατος και δειγματοληψίας Στερεών και υγρών. Όσοι προσληφθούν με Εγγραφή στο Βιβλίο Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ή με Βεβαίωση Αναγγελίας του Π.Δ. 115/2012 θα συμμετέχουν στις παραπάνω εργασίες υπό τις οδηγίες προσώπου που έχει το προς τούτο δικαίωμα.

– Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 204 θα απασχοληθούν με βάρδια σε εργασίες απόφραξης, καθαρισμού και επιτήρησης εξοπλισμού των συστημάτων λιγνίτη – τέφρας και χημικής κατεργασίας ύδατος.
–  Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 206 θα απασχοληθούν με βάρδια σε εργασίες της ειδικότητας τους.
– Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 207 θα απασχοληθούν σε εργασίες της ειδικότητας τους.

–  Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 209 (ημερήσιοι) θα απασχοληθούν σε εργασίες συντήρησης Μηχανημάτων Μονάδων και συστημάτων λιγνίτη-τέφρας-χημικής κατεργασίας ύδατος και δειγματοληψίας Στερεών και υγρών. Όσοι προσληφθούν με Εγγραφή στο Βιβλίο Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ή με Βεβαίωση Αναγγελίας του Π.Δ. 115/2012 θα συμμετέχουν στις παραπάνω εργασίες υπό τις οδηγίες προσώπου που έχει το προς τούτο δικαίωμα.

– Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 210 θα απασχοληθούν ημερήσιοι σε εργασίες της ειδικότητάς τους.
– Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 211 θα απασχοληθούν ημερήσιοι σε εργασίες της ειδικότητάς τους.
–  Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 212 θα απασχοληθούν με βάρδια σε εργασίες της ειδικότητας τους.
– Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 214 θα απασχοληθούν με βάρδια σε οδήγηση
Υπηρεσιακών λεωφορείων για τη μεταφορά προσωπικού. S Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 215 θα απασχοληθούν σε εργασίες μεταφοράς υλικών τέφρας και λιγνίτη με τα οχήματα του Σταθμού. S Όσοι προσληφθούν για τον κωδικό θέσης 220 θα απασχοληθούν σε εργασίες της ειδικότητας τους.

3. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι πέραν των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ/ΔΕΗ, οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΗ ΑΕ ή σε θυγατρικές της και αν έχουν απασχοληθεί, να δηλώνεται η εταιρεία απασχόλησης ( ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60 ημερομισθίων, εκτός πρακτικής άσκησης) κατά την τελευταία 3ετία, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν.

4. Η υποβολή τίτλων Σπουδών Ανώτερης Εκπαιδευτικής βαθμίδας των αιτούμενων θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των υποψηφίων από την επιλογή.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ».

ΠΡΟΣΟΧΗ : : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «21 -05-2015» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με την ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΟΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΔΕΗ Ή ΣΕ ΟΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΗΣ/ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.Ο 1350, Τ.Κ. 50100 -ΚΟΖΑΝΗ, υπόψιν αρμοδίων υπαλλήλων κ. ΜΑΚΕΔΟΝΑ Δέσποινας τηλ. επικοινωνίας:24610-54305 ή κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριου τηλ: 24610-54283.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ ΑΕ (www.dei.gr)• γ) στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικό• δ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων – Διαγωνισμών Φορέων – Εποχικό

Υποβολή αιτήσεων γίνεται από 20/11/2015 έως και 30/11/2015.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: εδώ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ