ΑΤΤΙΚΗ – Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα δύο (42) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου Παλλήνης, που εδρεύει στο Γέρακα

ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-pJobsofTheWeek-13

  • 3 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ)
  • 1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΕΣ Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ)
  • 4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
  • 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
  • 32 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: δήμος Παλλήνης, Ιθάκης 12, Γέρακας, Τ.Κ.15344, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Παπακώστα Βάιας (τηλ. επικοινωνίας: 210-6604632) ή κου Πατράλη Θωμά (τηλ. επικοινωνίας: 210-6604631) ή κας Παπαδήμα Γαρυφαλλιάς (τηλ. επικοινωνίας: 210-6604632). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προθεσμία: 26/10/2015

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: εδώ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

[quote]Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ[/quote]