Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δέκα (10) ατόµων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) µηνών, από 29/10/2015 µέχρι 28/12/2015 , προκειµένου να εκτελεστούν έργα διευθέτησης ποταµών και χειµάρρων, καθαρισµού αυλακών, ρεµάτων και χειµάρρων, καθώς και των χαντακιών αποστράγγισης και συγκοµιδής όµβριων υδάτων του εθνικού οδικού δικτύου αρµοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας

ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-jobs-sign1-620x350

  • 1 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (Προωθητήρα γαιών)
  • 1 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (∆ιαµορφωτήρα γαιών)
  • 1 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (JCB)
  • 7 ΥΕ Εργατών

Υποβολή αιτήσεων και απαιτούµενα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο άτοµο ή
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στη ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Αιτωλ/νίας (Τµήµα
Προσωπικού & Μισθοδοσίας, ∆ιοικητήριο, Μεσολόγγι-Τ.Κ. 302 00) εντός εύλογης προθεσµίας και όχι
πέραν των πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης της παρούσας, επισυνάπτοντας τα σχετικά
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούµενα προσόντα:
1. Αίτηση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του
υποψηφίου, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου.
2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5. Φωτοτυπία ταυτότητας
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στο Φορέα µέσα στο 12µηνο.
7. Ακριβές αντίγραφο της σχετικής άδειας (όπου απαιτείται)

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

[quote]Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ[/quote]