Παρατείνονται οι συμβάσεις εργαζομένων στο ΤΑΠΑ (Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων) μέχρι την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διαδικασίας πρόσληψης αντίστοιχου προσωπικού στις ανωτέρω υπηρεσίες, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή.

Με την τροπολογία, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα επιτρέπεται, για την κάλυψη εξαιρετικών αναγκών δημοσίου συμφέροντος, η απασχόληση του έκτακτου προσωπικού που υπηρετεί κατά την 28η-2-2019 στην Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.) με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διαδικασίας πρόσληψης αντίστοιχου προσωπικού στις ανωτέρω υπηρεσίες του Τ.Α.Π.Α.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των θέσεων προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος του Τ.Α.Π.Α. και από τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φορέων του άρθρου 14 παρ.1 ν.2190/1994 κατά τα ειδικώς οριζόμενα. Η παραπάνω δυνατότητα είναι εφικτή έως την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.4440/2016 για τη συμμετοχή του Τ.Α.Π.Α. ως φορέα υποδοχής, στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.) και όχι πέραν της 31ης-12-2020.

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ

Παράλληλα απαλλάσσεται το Τ.Α.Π.Α. από τη διαφορά πρόσθετου φόρου που προέκυψε από την εφαρμογή του άρθρου 61 του ν.4446/2016 (υπαγωγή σε ευεργετικό καθεστώς υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος παρελθόντων ετών). Τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα και προσαυξήσεις επί αυτών διαγράφονται.

Με άλλη διάταξη ρυθμίζονται με κ.υ.α., τα θέματα που αφορούν στους όρους και τη διαδικασία υλοποίησης, υποστήριξης και φιλοξενίας του έργου επέκτασης και αναβάθμισης του δικτύου του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης εισιτηρίων και ελέγχου πρόσβασης επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία της χώρας που διαχειρίζεται το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.).

Επίσης θεωρούνται νόμιμες και μπορούν να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους του ΥΠΠΟΑ,
κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και υπό την οριζόμενη προϋπόθεση:

• δαπάνες οδοιπορικών υπαλλήλων του ΥΠΠΟΑ, οι οποίες διενεργήθηκαν τα έτη 2017-2018 και δεν πληρώθηκαν,
• δαπάνες, που αφορούν την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των περιφερειακών, των ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών και των δημόσιων μουσείων του ΥΠΠΟΑ που πραγματοποιήθηκαν από τις 13.12.2017 έως και τις 31.12.2017.

Προβλέπεται ότι, υπάλληλοι του ΥΠΠΟΑ και φορέων εποπτευόμενων από αυτό, που προσλήφθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4440/2016 (κατόπιν έκδοσης σχετικών δικαστικών αποφάσεων), δικαιούνται αμοιβή για το διάστημα από 01/06/2018 και έως την πρόσληψή τους εφόσον για το διάστημα αυτό παρείχαν κανονικά τις υπηρεσίες τους.(πηγή)ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ