ΕΛΤΑ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, [τρεις (3) Δ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, πλήρους απασχόλησης και επτά (7) Δ.Ε. Διανομέων, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών], για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Χαλκιδικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
600Ταχυδρομικό Κατάστημα ΚασσανδρείαςΚασσάνδρα Ν. Χαλκιδικής

ΔΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

6 μήνες (πλήρους απασχόλησης)1
601Ταχυδρομικό Κατάστημα ΠολυγύρουΠολύγυρος Ν. Χαλκιδικής

ΔΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

6 μήνες (πλήρους απασχόλησης)1
602Ταχυδρομικό Κατάστημα ΑρναίαςΑρναία Ν. Χαλκιδικής

ΔΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

6 μήνες (πλήρους απασχόλησης)1
603Ταχυδρομικό Κατάστημα ΠευκοχωρίουΠευκοχώρι Ν. Χαλκιδικής

ΔΕ

ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

6 μήνες (πλήρους απασχόλησης)1
604Ταχυδρομικό Κατάστημα ΠολυγύρουΠολύγυρος Ν. Χαλκιδικής

ΔΕ

ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

6 μήνες (πλήρους απασχόλησης)1
605Ταχυδρομικό Κατάστημα ΑρναίαςΑρναία Ν. Χαλκιδικής

ΔΕ

ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

6 μήνες πλήρους απασχόλησης1
606Ταχυδρομικό Κατάστημα ΙερισσούΙερισσός Ν. Χαλκιδικής

ΔΕ

ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

6 μήνες (πλήρους απασχόλησης)1
607Ταχυδρομικό Κατάστημα Νέας ΚαλλικράτειαςΝέα Καλλικράτεια Ν. Χαλκιδικής

ΔΕ

ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

6 μήνες (πλήρους απασχόλησης)1
608Ταχυδρομικό Κατάστημα Νέων ΜουδανιώνΝέα Μουδανιά Ν. Χαλκιδικής

ΔΕ

ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

6 μήνες (πλήρους απασχόλησης)1
609Ταχυδρομικό Κατάστημα ΝικήτηςΝικήτη Ν. Χαλκιδικής

ΔΕ

ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

6 μήνες (πλήρους απασχόλησης)1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν :
α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Ταχυδρομικό Κατάστημα Νέων Μουδανιών, Γ.Παπανδρέου και Καρυωτάκη, Τ.Κ. 632 00 – ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ, για την ανακοίνωση ΣΟΧ 43/2015, υπόψη κυρίας Αναστασίας Ζέρβα (τηλ. επικοινωνίας: 23730 21256).

β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ταχυδρομικό Κατάστημα Νέων Μουδανιών, Γ.Παπανδρέου και Καρυωτάκη, Νέα Μουδανιά, ώρες υποβολής 08.30 – 13.30 (τηλ. επικοινωνίας:, 23730 -21256, κυρία Αναστασία Ζέρβα).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Περιφ/κή Δ/νση ΕΛΤΑ Δικτύου Λιανικής Μακεδονίας-Θράκης, Λαγκαδά 199, Σταυρούπολη, Τ.Κ. 541 06-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, στα Ταχυδρομικά Καταστήματα του πίνακα Α, στα οποία θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στις υπηρεσίες μας που θα γίνουν οι προσλήψεις•β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων – Διαγωνισμών Φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: εδώ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις