ΔΕΗ ΦΛΩΡΙΝΑ – Ο ΑΗΣ Αμυνταίου Φιλώτα της ΔΕΗ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη δέκα (10) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών του Σταθμού.

ΥπηρεσίαΈδρα ΥπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια ΣύμβασηςΑριθμός Ατόμων
ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα9ο Χιλ Ε.Ο. Αμυνταίου-ΠτολεμαϊδαςΕργάτης(ΥΕ)60 ημερομίσθια10

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν από 19/11/2015 έως 3θ/ΐ1/2015 στη Γραμματεία του Σταθμού την ειδική έντυπη Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης:
1. Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ για τον προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος ανερ¬γίας του υποψηφίου, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει αν έχει απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (π.χ. σύμβαση έργου, ημερομίσθιος κ.α., εκτός πρακτικής άσκησης) κατά το τελευταίο έτος, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απα¬σχολήθηκε.

Σημειώνεται ότι η επαναπρόσληψη των ατόμων που έχουν απασχοληθεί με σύμβαση ερ¬γασίας ορισμένου χρόνου(60 ημερομίσθια) αποκλείεται πριν παρέλθουν 12 μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στη ΔΕΗ Α.Ε.

Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ