3 προκηρύξεις για θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

deI-343

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών για τους ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Λήμνου, ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας, ΤΣΠ Αγαθονησίου, ΑΣΠ Χίου και ΤΣΠ Σκύρου και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΟΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
201ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνιτών

ΜΕΚ

8

Μήνες

4
202ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνιτών

ΜΕΚ

8

Μήνες

3
203ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών

8

Μήνες

1
204ΑΣΠ ΣΑΜΟΥΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ

8

Μήνες

2
205ΑΣΠ ΣΑΜΟΥΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών

8

Μήνες

1
206ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑ

ΔΕ

Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ

8

Μήνες

3
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΟΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
207ΤΣΠ ΑΓΑΟΟΝΗΣΙΟΥΝΗΣΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών

8

Μήνες

1
208ΑΣΠ ΧΙΟΥΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ

8

Μήνες

4
209ΑΣΠ ΧΙΟΥΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών

8

Μήνες

1
210ΑΣΠ ΧΙΟΥΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ

ΤΕ

Μηχανικών Ειδικότητας Μηχανολόγων

8

Μήνες

1
211ΑΣΠ ΧΙΟΥΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ

ΔΕ

Υπαλλήλων Γραφείου

8

Μήνες

1
212ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥΝΗΣΟΣ ΣΚΥΡΟΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνιτών

ΜΕΚ

8

Μήνες

2

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ένα (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών για τους ΑΣΠ Καλύμνου, ΑΣΠ Καρπάθου, ΤΣΠ Σύμης, ΤΣΠ Μεγίστης, ΑΣΠ Κώ, ΤΣΠ Πάτμου, ΤΣΠ Αστυπάλαιας και ΤΣΠ Γαύδου και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΟΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
201ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνιτών

ΜΕΚ

8

Μήνες

2
202ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΟΟΥΝΗΣΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνιτών

ΜΕΚ

8

Μήνες

3
203ΤΣΠ ΣΥΜΗΣΝΗΣΟΣ ΣΥΜΗ

ΔΕ

Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ

8

Μήνες

1
204ΤΣΠ ΣΥΜΗΣΝΗΣΟΣ ΣΥΜΗ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών

8

Μήνες

2
205ΤΣΠ ΜΕΓΙΣΤΗΣΝΗΣΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ

ΔΕ

Μηχανοτεχνιτών

ΜΕΚ

8

Μήνες

1
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΟΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
206ΑΣΠ ΚΩΝΗΣΟΣ ΚΩΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ

8

Μήνες

2
207ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥΝΗΣΟΣ ΠΑΤΜΟΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ

8

Μήνες

2
208ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥΝΗΣΟΣ ΠΑΤΜΟΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών

8

Μήνες

2
209ΤΣΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣΝΗΣΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

ΔΕ

Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ

8

Μήνες

3
210ΤΣΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣΝΗΣΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών

8

Μήνες

2
211ΤΣΠ ΓΑΥΔΟΥΝΗΣΟΣ ΓΑΥΔΟΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνιτών

ΜΕΚ

8

Μήνες

1

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών για τους ΑΣΠ Μήλου, ΤΣΠ Σερίφου, ΤΣΠ Σίφνου, ΤΣΠ Κύθνου, ΑΣΠ Πάρου, ΤΣΠ Αμοργού, ΑΣΠ Οήρας, ΑΣΠ Μυκόνου και ΑΣΠ Σύρου και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΟΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
201ΑΣΠ ΜΗΛΟΥΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ

8

Μήνες

4
202ΑΣΠ ΜΗΛΟΥΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών

8

Μήνες

1
203ΑΣΠ ΜΗΛΟΥΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ

ΤΕ

Υπαλλήλων Γραφείου (Λογιστικού)

8

Μήνες

1
204ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥΝΗΣΟΣ ΣΕΡΙΦΟΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ

8

Μήνες

3
205ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥΝΗΣΟΣ ΣΕΡΙΦΟΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών

8

Μήνες

1
206ΤΣΠ ΣΙΦΝΟΥΝΗΣΟΣ ΣΙΦΝΟΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ

8

Μήνες

1
207ΤΣΠ ΚΥΟΝΟΣΝΗΣΟΣ ΚΥΘΝΟΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνιτών

ΜΕΚ

8

Μήνες

3
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΟΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
208ΤΣΠ ΚΥΟΝΟΣΝΗΣΟΣ ΚΥΟΝΟΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών

8

Μήνες

2
209ΑΣΠ ΠΑΡΟΥΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνιτών

ΜΕΚ

8

Μήνες

4
210ΑΣΠ ΠΑΡΟΥΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών

8

Μήνες

2
211ΑΣΠ ΠΑΡΟΥΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ

ΠΕ

Μηχανικών Ειδικότητας Μηχανολόγων

8

Μήνες

1
212ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥΝΗΣΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνιτών

ΜΕΚ

8

Μήνες

2
213ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥΝΗΣΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών

8

Μήνες

1
214ΑΣΠ ΟΗΡΑΣΝΗΣΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνιτών

ΜΕΚ

8

Μήνες

4
215ΑΣΠ ΟΗΡΑΣΝΗΣΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΔΕ

Υπαλλήλων Γραφείου

8

Μήνες

1
216ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνιτών

ΜΕΚ

8

Μήνες

3
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΟΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
217ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών

8

Μήνες

1
218ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ

ΠΕ

Μηχανικών Ειδικότητας Μηχανολόγων

8

Μήνες

1
219ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ

ΤΕ

Μηχανικών Ειδικότητας Μηχανολόγων

8

Μήνες

1
220ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ

ΔΕ

Υπαλλήλων Γραφείου

8

Μήνες

1
221ΑΣΠ ΣΥΡΟΥΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνιτών

ΜΕΚ

8

Μήνες

4
222ΑΣΠ ΣΥΡΟΥΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών

8

Μήνες

1
223ΑΣΠ ΣΥΡΟΥΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΣ

ΤΕ

Μηχανικών Ειδικότητας Μηχανολόγων

8

Μήνες

1

Η υποβολή των αιτήσεων για τις ΣΟΧ 5 & ΣΟΧ 7 θα αρχίσει από 06/11/2015 και θα λήξει 16/11/2015 και για την ΣΟΧ 6 θα αρχίσει από 10/11/2015 και θα λήξει 20/11/15

Ανακοίνωση ΣΟΧ 5 / 2015 της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών

Ανακοίνωση ΣΟΧ 6 / 2015 της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών

Ανακοίνωση ΣΟΧ 7 / 2015 της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ