Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων ως προσωρινών αναπληρωτών στο
πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία-ΑΠ1» του Ε.Π.
«Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 & σε συσχέτιση με την προγραμματική
περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 ως έργο Phasing (2 διακριτές φάσεις) και «ΟΛΟΗΜΕΡA ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ» ΑΠ 6, 8, 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά βίου
Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020» για το διδακτικό έτος 2015-16.

ERGASIA-JOBS-ΕΡΓΑΣΙΑ-7689

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών 92 εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στο
πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ1» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και
Διά βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 & σε συσχέτιση με την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-
2020 ως έργο Phasing (2 διακριτές φάσεις) και «ΟΛΟΗΜΕΡA ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» ΑΠ 6, 8, 9 του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως
αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα.
Οι εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν αποκλειστικά στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των Ολοήμερων
Δημοτικών Σχολείων (12.35 μ.μ.-16.15 μ.μ.).
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 15 έως και την Παρασκευή
16 Οκτωβρίου 2015. Θα τοποθετηθούν με απόφαση των Προϊσταμένων των οικείων Δ/νσεων σε
κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους
(2015-2016) βάσει των ισχυουσών διατάξεων.

[quote]Δείτε τα ονόματα και τις θέσεις ΕΔΩ[/quote]