ΧΑΝΙΑ – ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ – Ανακοίνωση για την πρόσληψη τεσσάρων (4) Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας έως οχτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση , για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Άθληση και Γυναίκα ,Άσκηση Ενηλίκων και Άσκηση ΑμΕΑ) περιόδου 2015-2016 του Δήμου Χανίων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΤΟΜΑΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
01ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ4Έως 8 μήνεςΤίτλοι σπουδών:Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής αλλοδαπής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρει στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων , στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου να αναγράφονται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό μου είναι αληθή

3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Φυσικής Αγωγής , ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

4. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας

7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος

8. Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία όπως: βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που αναφέρονται σε ωρομίσθια εργασία, δεν θα υπολογίζονται στην μοριοδότηση αν από αυτές δεν προκύπτει το μηνιαίο σύνολο ωρών απασχόλησης.

9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν πολυτεκνία ή μονογονεική οικογένεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή των Π.Φ.Α. θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26896/1-10-2013 (ΦΕΚ 2527/τ.Β΄/08-10-2013) Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού «Έγκρισης Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία.

Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α. οι οποίοι δεν είναι άνεργοι. Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της ανεργίας και στη συνέχεια και της εντοπιότητας. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Τυπικά προσόντα:

Βασικό πτυχίο: βαθμός πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δυο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,3)

Μεταπτυχιακοί τίτλοι: (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 0,5 μονάδες – .διδακτορικό: 1 μονάδα )

Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δυο κατηγορίες μεταπτυχιακών και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθμολόγησή τους.

2. Εμπειρία: Το ανώτατο όριο εμπειρίας θα είναι 60 μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδες ενώ για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο των 120 οι μονάδες θα υπολογίζονται αρ. μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120 ).

3. Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια:

Πολυτεκνία: Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες

Ανήλικα τέκνα: Ο υποψήφιος βαθμολογείται με 0,3 μονάδες για τα δυο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο.

Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας(άρθρο 29, παρ. 6, Ν. 3838/2012): Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 0,3 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του.

Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα , η αξιολόγηση του υποψηφίου από τον φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).

4. Λοιπά απαιτούμενα προσόντα

Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1 μονάδα

Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 0,5 μονάδες

Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου τμήματος των ΑΕΙ λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών, ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης.

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα , η αξιολόγηση του υποψηφίου από τον φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).

Οι Π.Φ.Α. προσλαμβάνονται και απασχολούνται στα Π.Α.γ.Ο., με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες.

ΕΠΙΛΟΓΗ –ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26869/1-10-2013 (ΦΕΚ 2527/τ.Β΄/08-10-2013) Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού «Έγκρισης οργανωτικού πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους». Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στον φορέα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χανίων. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι ενστάσεις εξετάζονται και καταρτίζονται οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που αναρτώνται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Χανίων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Όσοι επιλέγουν για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το Δήμο Χανίων διάρκειας έως 8 μήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και του Οργανωτικού Πλαισίου ΠΑγΟ Υ.Π.26869/1-10-2013 (ΦΕΚ 2527/Β΄/8-10-2013).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (μόνο αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους) στο γραφείο Διεύθυνσης Προσωπικού του Δήμου Χανίων, 1ος όροφος, Κριάρη 40, κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00, (τηλ. Επικοινωνίας: 2821341670).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ