ΑΤΤΙΚΗ – Ο ∆ήµος ΑΡΓΥΡΟΥΑΡΓΥΡΟΥΘ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εκτάκτων εποχιακών αναγκών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Τµήµατος Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Ελληνικού – Αργυρούπολης

ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-Jobsw logo

  • 2 ∆Ε Βοηθών Βρεφοκόµων

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων-Παιδοκόµων ή Βοηθών Βρεφοκόµων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή Προσχολικής Αγωγής ∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας και Έκφρασης ή Επιµελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή
Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 µέχρι 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Από το σύνολο των υποψηφίων προτάσσονται οι δηµότες του ∆ήµου Ελληνικού – Αργυρούπολης και ακολουθούν οι δηµότες των υπολοίπων ∆ήµων της χώρας.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ∆ηµαρχείο Ελληνικού -Αργυρούπολης (Κύπρου 68 – Αργυρούπολη) Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού τηλ: 2132018700 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Μαζί µε την αίτησή τους οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας.
2. Τίτλο σπουδών.
3. Πιστοποιητικά απόδειξης προϋπηρεσίας:
• Για προϋπηρεσία στο δηµόσιο τοµέα – βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή συµβάσεις.
• Για προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τοµέα – βεβαίωση ενσήµων ΙΚΑ.
4. Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕ∆ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας).
5. Πιστοποιητικό εντοπιότητας εφόσον πρόκειται για δηµότες του ∆ήµου
Ελληνικού – Αργυρούπολης.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, για την
απόδειξη των ανήλικων τέκνων.
7. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης πρόσφατης έκδοσης και πιστοποιητικό της Ανώτατης
Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).
8. Οι γονείς και τα τέκνα µονογονεϊκών οικογενειών, τα δικαιολογητικά
απόδειξης του σχετικού κριτηρίου ανάλογα την περίπτωση µονογονεϊκής
οικογένειας στην οποία εµπίπτουν, όπως αναφέρονται στο δεύτερο κεφάλαιο στο
«Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε
ήµανση έκδοσης «23/1/2015», στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr –
Έντυπα αιτήσεων – ∆ιαγωνισµών φορέων – Εποχικό (ΣΟΧ).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες και
αρχίζει από την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης, δηλαδή
από 19/10/2015 µέχρι 23/10/2015.

[quote]Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ[/quote]