Αναρτήθηκαν απο το ΑΣΕΠ οι βαθμολογίες των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στην εξέταση του Α’ Σταδίου του γραπτού διαγωνισμού για τις προσλήψεις μονίμων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι αλφαβητικοί πίνακες βαθμολογίας των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στην εξέταση του Α’ Σταδίου του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση συνολικά τριάντα δύο (32) κενών οργανικών θέσεων, μονίμων υπαλλήλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Οι υποψήφιοι που έλαβαν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση της βαθμολογικής βάσης των πενήντα πέντε (55) μονάδων μπορούν να συμμετάσχουν στο Β΄ στάδιο (ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ), του οποίου η ημερομηνία διεξαγωγής και το ακριβές πρόγραμμα της εξέτασης αυτής θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι υποψήφιοι που έλαβαν βαθμολογία μικρότερη της βαθμολογικής βάσης των πενήντα πέντε (55) μονάδων, εμφανίζονται με τον αριθμό ταυτότητας.

Δείτε εδώ τις βαθμολογίες. (πηγή)

ΒΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΩ