Το ΑΣΕΠ «άνοιξε» 129 μόνιμες θέσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Ποιοι και πώς μπορούν να τις διεκδικήσουν.

Το ΑΣΕΠ έκανε γνωστό ότι θα προχωρήσει στην πλήρωση 129 νέων θέσεων, μονίμου προσωπικού, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε Δήμους και Περιφέρειες (ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού), χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της προκήρυξης 13Κ/2021, με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

Τις 129 νέες θέσεις που «άνοιξε» το ΑΣΕΠ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορούν να διεκδικήσουν απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) που είχαν δηλώσει συμμετοχή στην προκήρυξη 13Κ/2021 και το όνομα τους βρίσκεται στους πίνακες επιλαχόντων.

Πιο αναλυτικά, η πλήρωση των νέων θέσεων θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της προκήρυξης 13Κ/2021, των κλάδων – ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Κατανομής Θέσεων, στο τέλος του άρθρου του proson. Οι διοριστέοι θα προκύψουν βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει, εφόσον κλήθηκαν ή πρόκειται να υποβάλουν, εφόσον κληθούν και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης των οικείων κλάδων-ειδικοτήτων, σε συνδυασμό με τη δήλωση προτίμησής τους.

Να σημειωθεί ότι προσόντα ή κριτήρια που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής (10 Οκτωβρίου 2022) στην ανωτέρω προκήρυξη, δεν εξετάζονται.

Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας καλούνται οι υποψήφιοι που είχαν αρχικώς δηλώσει με την αίτηση συμμετοχής τους προτίμηση για τις θέσεις με κωδικούς 621, 701, 813, 843, 1023, 1235, 1244, 1290, 1297, 1330 (στους οποίους προκύπτουν θέσεις πολυτέκνων/τέκνων πολυτέκνων και τριτέκνων/τέκνων τριτέκνων) και 881, 883, 1373 (στους οποίους προκύπτουν θέσεις ατόμων που έχουν τέκνο, αδερφό ή σύζυγο καθώς και τέκνων ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) που δεν προβλέπονταν στην αρχική προκήρυξη, να υποβάλουν Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι διέθεταν τη συγκεκριμένη ιδιότητα μέχρι και την 10 Οκτωβρίου 2022, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην προκήρυξη 13Κ/2021, καθώς και τα απαιτούμενα για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων δικαιολογητικά-πιστοποιητικά.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας «Δικαιολογητικά για τη διαδικασία των επιλαχόντων της προκήρυξης 13Κ/2021» μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Δικαιολογητικά για τη
διαδικασία των επιλαχόντων
της προκήρυξης 13Κ/2021
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

Το εμπρόθεσμο κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας θα καταρτιστούν οι νέοι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων και απορριπτέων υποψηφίων, από τους πίνακες επιλαχόντων της προκήρυξης.

ΕΠΙΛΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΠΕ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Πηγή: proson.gr ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Επίδομα παιδιού Α21: Οι 5+1 πληρωμές. Τα 6 «ανοιχτά» προγράμματα της ΔΥΠΑ. Οι τρίτεκνοι γίνονται πολύτεκνοι. Έρχονται αλλαγές στα οικογενειακά επιδόματα