ΔΕΗ – ΑΓΡΙΝΙΟ – Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (εργασίες καθαρισμού, συντηρήσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, αποψίλωση περιβάλλοντος χώρου κ.λ.π) του Συγκροτήματος Αχελώου της ΔΥΗΠ

ως εξής:

ΥπηρεσίαΈδρα ΥπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
Συγκρότημα ΑχελώουΥ.Η.Σ. Καστρακίου(ΥΕ) Εργάτες60 ημερομίσθια2

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών, να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
Κατά την διαδικασία της επιλογής και εφόσον οι αιτήσεις των υποψηφίων είναι περισσότερες από τις προς κάλυψη θέσεις, πέραν της καταλληλότητας του κάθε υποψηφίου για την συγκεκριμένη εργασία, θα λαμβάνονται υπόψη, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κριτήρια όπως:
– Εντοπιότητα
– Ανεργία και χρονικό διάστημα αυτής
– Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης
– Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ εντός τριετίας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν την Ειδική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση,
στην Γραμματεία του Συγκροτήματος Αχελώου (αρμόδια κ. Κολοβάκη Μαρία) εντός

προθεσμίας επτά (7) ημερών που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο Ανακοινώσεων :
> της Υπηρεσίας,
> του Δημοτικού καταστήματος Αγρινίου,
> της Δημοτικής Ενότητας Στράτου και
> αντίστοιχα ΚΕΠ

Δηλαδή, από 19/11/2015 έως και 25/11/2015 , ώρα 14:00.

[quote]Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ[/quote]