9 προσλήψεις στις δημοτικές κατασκηνώσεις του Δήμου Λεβαδέων

 

Ο Δήμος Λεβαδέων ύστερα από την υπ’ αριθ. 83/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθμ. 460/56344/2017 (ΑΔΑ 6935ΟΡ10-Η9Ξ) επικυρωτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ.Ελλάδας , ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου για τη λειτουργία της δημοτικής κατασκήνωσης στη Παλιομηλιά Ελικώνα για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μήνες για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Συντονιστής – Αρχηγός Πανεπιστημιακής Εκπ/σης (ΠΕ )ή Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΤΕ) ή σε έλλειψη υποψηφίων με τα προσόντα αυτά απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ευδόκιμο κατασκηνωτική εμπειρία.1Α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας ή συναφούς ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής. Β) Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ΚΑΤΕΕ ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και αποδεδειγμένη ευδόκιμο κατασκηνωτική εμπειρία.
Κοινοτάρχης (επιμελητής) κατασκήνωσης για κάθε εκατό κατασκηνωτές απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ευδόκιμο κατασκηνωτική εμπειρία.1Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Β) Αποδεδειγμένη ευδόκιμο κατασκηνωτική εμπειρία.
Νοσηλευτής -Νοσηλεύτρια Τεχνολογικής Εκπαίδευσης1Α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας .

Β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή -Νοσηλεύτριας ή Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας .

ΠΕ Ψυχολόγων1α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
Προσωπικό Καθαριότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)2Απολυτήριο Γυμνασίου ή του δημοτικού (αποφοίτηση μέχρι 1980) η απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής η εργαστηρίων επαγγελματικής κατάρτισης
Εργάτες Γενικών Καθηκόντων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)2Απολυτήριο Γυμνασίου ή του δημοτικού (αποφοίτηση μέχρι 1980 )η απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής η εργαστηρίων επαγγελματικής κατάρτισης
Μαγείρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ )1Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α και Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρ.1 του ν.1870/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών. Επισήμανση: οι κάτοχοι πτυχίων βασικής εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του Β.Δ 151/1971 Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούται να προσκομίσουν απολυτήριο τουλάχιστον Γ’ Γυμνασίου

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο των ανωτέρω κατά ειδικότητα τίτλο σπουδών
2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μέχρι και την 28-4-2017 αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Δήμου Λεβαδέων (Δ/νση: Σοφοκλέους 15, Λιβαδειά, ΤΚ 32131, (τηλ. 2261350833) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι Γκικόπουλος Λ. και Τσαμπή Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
(πηγή)ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ