ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-3D_Printing_Jobs

ΑΤΤΙΚΗ – ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο), συνολικά εννέα (9) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, με ειδικότητες: Αντισφαίρισης, Ενόργανης Γυμναστικής, Ρυθμικής Γυμναστικής, Παραδοσιακών Χορών και Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Ν. Αττικής, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει και τις όμοιες του Ν.3812/2009, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΟΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
101Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας ΠαρασκευήςΤέρμα Νότου, Αγία Παρασκευή ΑττικήςΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Αντισφαίρισης8 μήνες3
102Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας ΠαρασκευήςΤέρμα Νότου, Αγία Παρασκευή ΑττικήςΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Ενόργανης Γυμναστικής8 μήνες1
103Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας ΠαρασκευήςΤέρμα Νότου, Αγία Παρασκευή ΑττικήςΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Ρυθμικής Γυμναστικής8 μήνες1
104Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας ΠαρασκευήςΤέρμα Νότου, Αγία Παρασκευή ΑττικήςΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Παραδοσιακών Χορών8 μήνες1
105Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας ΠαρασκευήςΤέρμα Νότου, Αγία Παρασκευή ΑττικήςΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός8 μήνες3

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά. Αναλυτικά:
1) Βιογραφικό σημείωμα
2) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας
3) Αντίγραφο Πτυχίου
4) Αντίγραφο Κύριας Ειδικότητας
5) Αντίγραφο Δευτερεύουσας Ειδικότητας
6) Αντίγραφο Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
7) Αποδεικτικά εντοπιότητας
8) Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, πρωτότυπη ή νομίμως επικυρωμένη, συνοδευμένη από αποδεικτικά παραστατικά (ένσημα ΙΚΑ, δελτία παροχής υπηρεσιών κλπ)
9) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνεται: α) Όσα αναφέρει στο βιογραφικό του είναι αληθή.
β) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άντρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. (Μόνο για άντρες)
γ) Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα.
δ) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
ε) Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
– την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων,
– την καθιέρωση της Διδακτικής απασχόλησης ως εμπειρίας,

– την εφαρμογή του κωλύματος της υπέρβασης της 24μηνης απασχόλησης του π.δ. 164/2004

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν απλή αίτηση καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής Ν. Αττικής, Τέρμα Νότου, Τ.Κ. 153 42 Αγία Παρασκευή, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ’ όψιν κ. Παρασκευόπουλου Παρασκευά (τηλ. επικοινωνίας: 210 600 22 23). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες και συγκεκριμένα την Παρασκευή 9/10/2015 και ώρα 13:00.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις