ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-re-hiring-fb88a9b2d6

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, και οι Περιφερειακές του Υπηρεσίες ανά την Επικράτεια, κατόπιν της ΔΙΟΙΚ/Α/5366/27-05-2015, ανακοίνωσης της Προέδρου του Δ.Σ. του ΤΑΠ, πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, συνολικού αριθμού ογδόντα (80) ατόμων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΤΟΠΟΣΑΤΟΜΑΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΘΗΝΑ2(8) ΜΗΝΩΝ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΘΗΝΑ1(8) ΜΗΝΩΝ
ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝΑΘΗΝΑ2(8) ΜΗΝΩΝ
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝΑΘΗΝΑ5(8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΑΘΗΝΑ10(8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝΑΘΗΝΑ11(8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝΕΠΙΔΑΥΡΟΣ4(8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝΜΥΚΗΝΕΣ4(8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝΟΛΥΜΠΙΑ5(8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝΔΕΛΦΟΙ4(8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝΒΕΡΓΙΝΑ2(8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝΚΝΩΣΟΣ5(8)ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ3(8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝΡΕΘΥΜΝΟ3(8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ2(8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ4(8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ4(8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝΡΟΔΟΣ4(8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝΚΕΡΚΥΡΑ2(8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝΜΥΣΤΡΑ2(8) ΜΗΝΩΝ
ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ1(8) ΜΗΝΩΝ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Η παρούσα ανακοίνωση με τα απαραίτητα προσόντα( μαζί με τα Παραρτήματα ΣΟΧ του ΑΣΕΠ που συνοδεύουν την ανακοίνωση) ανά ειδικότητα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας www.tap.gr με την σήμανση ΣΟΧ 1/2015, θα δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες των Νομών και θα αναρτηθεί στους χώρους Ανακοινώσεων των Υπηρεσιών ανά την Επικράτεια καθώς και στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων όπου αυτές εδρεύουν.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας :
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57, τ.κ. 10564 -Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας. Μπάκνη (τηλ. επικοινωνίας: 210-3722500,580-1).
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει μια μέρα μετά την τελευταία δημοσίευση στις εφημερίδες και ισχύει για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.
Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, Πανεπιστημίου 57 Αθήνα , 4ος όροφος, και ώρες 08:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: εδώ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις