8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας

 

Ο ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόµων για την υλοποίηση της Πράξης «∆οµή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας», στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020» µε Άξονα Προτεραιότητας 09 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», στο ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας που εδρεύει στην Αγία Βαρβάρα Νοµού Αττικής και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

 

3 ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ

1 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

1 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας, Αριστοµένους 8, Τ.Κ.12351 Αγία Βαρβάρα, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπόψη κ.κ. Σταυρούλας Καπαράκου και Νίκης Σπηλιοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 213 2019352-353). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
(πηγή)ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ