ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-jobs-growth

1Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ – Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών –εποχιακών αναγκών στο Δήμο (καθαρισμός και φύλαξη του Κάστρου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/94 και του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 ως εξής:

4 ΕΡΓΑΤΩΝ Κατηγορίας ΥΕ 16 εργατών ,
1 Δ.Ε ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
1.Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2.Πιστοποιητικό οικ.κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.
3.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να
μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν
στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα
που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
4.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που
συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν
απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994
με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή
όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία
απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο
Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ναυπακτίας (Ιλ.Τζαβέλλα 37, υπεύθυνος Γιαννίκα Κ.) ,
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 23 /6/2015 έως 29 /6/2015.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ


2Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
ΤΡΙΩΝ (3) ατόμων ΠΕ ή ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ για τις παραλίες Ψανής και
Γριμπόβου με διάρκεια απασχόλησης από 1-7-2015 έως 31-8-2015.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση με τα ανωτέρω δικαιολογητικά
προσόντων και με φωτ/φο αστυν.ταυτότητας στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ναυπακτίας Ιλ. Τζαβέλλα 37, Τ.Κ. 303 00 Ναύπακτος,
απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ. Γιαννίκα Κων/να (τηλ. επικοινωνίας:
26343-60113) μέχρι την Δευτέρα 29-6-2015 .

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις