ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-ere-the-jobs-are

Η ΜΕ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, συνολικά Οκτώ (8) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου
Καισαριανής, που εδρεύει στο ∆ήµο Καισαριανής – ΑΤΤΙΚΗ

1 ΥΕ Βοηθός Μάγειρα-Ψήστη
7 ΥΕ Βοηθός Σερβιτόρου

Οι συμβάσεις θα είναι 8μηνες

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από
δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, Βρυούλλων
125 & Φιλαδελφείας, υπόψιν κ. Αιβάζη Ασηµίνας (τηλ. επικοινωνίας: 2132010763).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων
κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας,
στα παραρτήµατα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του
δήµου Καισαριανής, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις
εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας
ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η
λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: εδώ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις