ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-k_64099045

1η ανακοίνωση:  ΛΑΚΩΝΙΑ – ΣΠΑΡΤΗ – Ανακοίνωση για την κατεπείγουσα κατ’άρθο 20 του ν.2190/94 πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, απασχόλησης έως πέντε (5) μηνών και όχι πέραν της 16 Μαρτίου 2016, συνολικά επτά (7) ατόμων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων , εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών κατά την φθινοπωρινή-χειμερινή περίοδο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας που εδρεύει στη Σπάρτη ως προς τον διαρκή καθαρισμό και την αποκατάσταση της βατότητας στο οδικό δίκτυο ευθύνης της ΠΕ Λακωνίας λόγω εκδήλωσης πλημμυρικών και κατολισθητικών φαινομένων, ως αναμενόμενο αποτέλεσμα των εκτεταμένων καταστροφικών πυρκαγιών της 16πς Ιουλίου 2015 στην ευρύτερη περιοχή της Νεάπολης του Δήμου Μονεμβασιάς του Νομού Λακωνίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΤόπος απασχόλησηςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
101

Δ/νση Τεχνικών

Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

Σπάρτη Νομός ΛακωνίαςΔΕ Χειριστών Μηχα­νημάτων ΈργουΈως 5 μήνες1
102

Δ/νση Τεχνικών

Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

Σπάρτη Νομός ΛακωνίαςΔΕ ΟδηγώνΈως 5 μήνες2
103

Δ/νση Τεχνικών

Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

Σπάρτη Νομός ΛακωνίαςΥΕ ΕργατώνΈως 5 μήνες4

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και των λοιπών ιδιοτήτων τους, οφείλουν να προσκομίσουν κατ’ελάχιστο τα κατωτέρω δικαιολογητικά, όπου κατά περίπτωση απαιτούνται (σε απλά φωτοαντίγραφα):
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
2. φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού Ελληνομάθειας (μόνο για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια).
3. Φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής για τους ενδιαφερόμενους χωρίς ελληνική ιθαγένεια.
4. φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
5. Φωτοαντίγραφο Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου ή Μηχανοδηγού- Χειριστή Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων.(μόνο για την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου)
6. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης Γ’ κατηγορίας (μόνο για τις ειδικότητες ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου & ΔΕ Οδηγών)
7. φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) (για τις ειδικότητες ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου & ΔΕ Οδηγών)
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής), προκειμένου για ενδιαφερόμενους που έχουν ανήλικα τέκνα (εφόσον επιθυμούν μπορούν να το προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, διαφορετικά θα αναζητηθεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία).
9. Βιογραφικό σημείωμα
10. Υπεύθυνη δήλωση (το έντυπο διατίθεται μαζί με την αίτηση από την υπηρεσία) στην οποία να δηλώνεται ότι:
I. Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους τα κωλύματα του ΠΔ 164/2004 περί μη σύναψης διαδοχικών συμβάσεων με την Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά την έννοια του άρθρου 5 του ΠΔ 164/2004 , δηλ. διαδοχικές συμβάσεις που το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ τους είναι λιγότερο των τριών μηνών και ότι δεν έχουν συμπληρώσει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είκοσι τέσσερις (24) μήνες απασχόλησης με συμβάσεις με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας ή σε εκτέλεση προσωρινής δικαστικής απόφασης η οποία εκδόθηκε κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

II. Στο πρόσωπο τους δεν συντρέχει κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στη Γραμματεία της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Λακωνίας, η οποία βρίσκεται στη Σπάρτη, στον 1° όροφο του Διοικητηρίου, 2° χλμ Ε.Ο Σπάρτης -Γυθείου.
Πληροφορίες:Βασιλική Νάστου (τηλ 2731363194-191-188).

Λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των προσλήψεων δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις με ταχυδρομική αποστολή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι (04) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά ) και αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο κατάστημα της υπηρεσίας μας.

Επισήμανση: Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από την πρόσληψη του
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα των αιτήσεων από τη Γραμματεία και το Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού της Π.Ε Λακωνίας.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ


 

2η ανακοίνωση: ΛΑΚΩΝΙΑ – ΣΠΑΡΤΗ – Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Ν.Π Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης», που εδρεύει στην Σπάρτη Ν.Λακωνίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΤόπος ΑπασχόλησηςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
101ΝΠΔΔ «Ν.Π Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης» (Για τον παιδικό σταθμό του Δήμου Σπάρτης)ΣπάρτηΔΕ ΜαγείρωνΑπό την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31.7.20161

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «Ν.Π Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης», Δωριέων 11, Τ.Κ 23100, Σπάρτη, υπόψη κ. Ευστρατίου Σπυρόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2731029082).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σπάρτης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων —Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι —Ανεξάρτητες και άλλες αρχές —ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων — Διαγωνισμών Φορέων — Εποχικού (ΣΟΧ).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «23-01-2015» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: εδώ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις